การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกณฑ์การตัดสิน การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

Loading...