การออกจากราชการ

การออกจากราชการ

การออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 107 ได้บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ 1. ตาย 2. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 3. ลาออกจากราชการ และได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามมาตรา 108 – การลาออกต้องทำเป็นหนังสือ – ต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน – การลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมัครับเลือกตั้ง ให้การลามีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก ต้องยื่นก่อนอย่างช้าในวันที่ลาออก – ผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออก – ผู้ขอลาออก สามารถถอนใบลาออกได้ แต่ต้องทำเป็นหนังสือยื่นให้ผู้มีอำนาจพิจารณา 4. สั่งให้ออกตามมาตรา 49 มาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา มาตรา 103 มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 […]

Loading...