การศึกษา

การนิเทศการศึกษา

1. ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา – ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา – ร่วมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสม กับสถานศึกษา – จัดทําเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 2. ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย – สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง – กําหนดปฏิทินการนิเทศ – ดําเนินการตามแผนนิเทศ 3. ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา – ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ – จัดทําเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ – ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 4. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา – ขอความร่วมมือเป็นวิทยากร พัฒนาผู้นิเทศเกี่ยวกับความรู้และทักษะการนิเทศ งานวิชาการ การเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือนิเทศ – ขอความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในกับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา – รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น – ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น – พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหาร แบบกัลยาณมิตรหรือระหว่างครูผู้สอน ศึกษาสถานการณ์โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเชื่อมโยง กับองค์ความรู้และประสบการณ์เดิม – ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลดีต่อการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ – […]

มาตรฐานการศึกษาใหม่ล่าสุด 6 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสพป. สพม. ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยให้ยกเลิกมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ยกเลิกมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และยกเลิกมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด : มาตรฐานการศึกษาใหม่ 6 8 61

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ครูเชียงรายขอแนะนำเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษา พร้อมทั้งยังบริการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษา องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆอีกด้วยครับผมซึ่งเพื่อนครูเราท่านไหนสนใจจะไปสืบค้นหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยสามารถเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกได้เลยครับผม โดยเว็บไซต์ได้ให้บริการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ 12 หมวดหมู่ ได้แก่ 1.   กฎหมายการศึกษา 2.   การศึกษาปฐมวัย 3.   การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4.   การอาชีวศึกษา 5.   การอุดมศึกษา 6.   การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 7.   การวัดและประเมินผลการศึกษา 8.   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 9.   เทคโนโลยีทางการศึกษา 10. นโยบายการศึกษา 11. หลักสูตรและการเรียนรู้ 12. อื่นๆ เพื่อนครูท่านไหนสนใจสามารถคลิกเข้าไปได้ที่ www.thaiedresearch.org เลยครับผม

แจก ebook สรุปรวม กฏหมายการศึกษา

สวัสดีครับผม ปีใหม่นี้ผมมี ebook สรุปรวม กฏหมายการศึกษา ที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆที่มาฝากทุกท่านที่สนใจนำไปอ่านเพื่อเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย หรืออ่านเพื่อความรู้ครับผม เนื้อหาในเล่มก็จะมีหัวข้อตามข้างล่างนี้ครับผม ซึ่งรวมแล้ว 15 หัวข้อ 83 หน้า 

พฤติกรรมทางการศึกษา

พฤติกรรมทางการศึกษา เป็นคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์จะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนอันประกอบด้วยความรู้ความสามารถ ทักษะ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา สพฐ.

ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ของสพฐ. •ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC •ฐานข้อมูลครูและบุคลากร •ฐานข้อมูลโรงเรียน •ฐานข้อมูลผู้จบการศึกษาออนไลน์ •ข้อมูลสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียนบนเว็บไซต์ •ข้อมูลครุภัณฑ์ทางการศึกษารายโรงเรียน •ข้อมูลตัวชี้วัดทางการศึกษา (EFA) •การนำเสนอผ่านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) อ้างอิง : powerpoint DMC 56 (อ.เสริมสุข)   นโยบายในการจัดทำข้อมูลของ สพฐ. วางแผนการจัดเก็บข้อมูล ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและไม่เพิ่มภาระงาน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมสนับสนุนระบบ Hardware ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ Software ให้มีประสิทธิภาพ อ้างอิง : การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. ให้ไว้  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.2545 เป็นปีที่  57  ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ  โปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ไม่มีเฉลย ขอบคุณที่มา : http://www.krucenter.net/UserFiles/File/sob/s64.pdf 1. การบริหารงานในสถานศึกษาโดยทั่วไปมีทั้งหมดกี่ด้าน ก. 2 ด้าน ข. 3 ด้าน ค. 4 ด้าน ง. 6 ด้าน 2. ข้อใดไม่ใช่งานของสถานศึกษา ก. ด้านวิชาการ ข. ด้านงบประมาณ ค. ด้านการบริหารงานบุคคล ง. ด้านการบริหารงานทั่วไป 3. ข้อใดถูกต้องที่สุดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอานาจ ก. ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ข. ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ค. ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านบุคคล ง. ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 4. กระทรวงศึกษากระจายอานาจการบริหารการจัดการศึกษาในข้อใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ข. […]

นวัตกรรมการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ๆที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กฎหมายการศึกษา

กฎหมายการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

Loading...