การวิจัยการศึกษา

การวิจัยการศึกษา

การศึกษา คือ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงาม โดยเฉพาะการทำให้เกิดการเรียนรู้ การวิจัยการศึกษา คือ กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ที่นำไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Loading...