การประเมิน

ความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก

ความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพภายนอก มีความสำคัญและมีความหมายต่อสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ดังต่อไปนี้ ประการที่ 1 เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ประการที่ 2 เพิ่มความมั่นใจและคุ้มครองประโยชน์ให้ผู้รับบริการทางการศึกษาว่าสถานศึกษาได้จัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุขเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ประการที่ 3 สถานศึกษาและหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนท้องถิ่นมีข้อมูลที่จะช่วยตัดสินใจในการวางแผนและดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ประการที่ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายมีข้อมูลสำคัญในภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ชมวีดีทัศน์ การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ PA จาก ก.ค.ศ.

วีดีทัศน์ บรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เกณฑ์อนาคต PA: Performance Agreement ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินถึงแม้จะขนเอกสารมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ก็ไม่มีประโยชน์

มีคุณครูหลายท่านสะท้อนปัญหาเรื่องของการประเมินโรงเรียน จนทำให้ไม่มีเวลาการจัดการเรียนการสอน มัวแต่ไปทำเอกสาร(ผักชีโรยหน้า)ทำให้ผู้รับบริการหรือนักเรียนนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การศึกษาของประเทศชาติพบกับปัญหา จากคอมเม้นเฟสบุ๊คในหัวข้อ “อบรม สัมมนา ประเมิน ประกวด งานพิเศษของครูไทย” โดยส่วนใหญ่แล้วคุณครูหลายท่านได้สรุปให้ความเห็นว่า ถ้าโรงเรียนพร้อม ผู้อำนวยการพร้อม ครูพร้อม นักเรียนพร้อม และเอกสารหลักฐานพร้อมมีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบและสถิติมาตลอด ก็ไม่จำเป็นต้องไปเตรียมอะไรมากมายจนเบียดบังกิจกรรมการเรียนการสอนของครู หลักฐานผลงานที่ผู้ประเมินจะได้รับไปสรุปแล้วแก้ปัญหา เกิดการการตอบคำถามของผู้อำนวยการ ครูและนักเรียน ที่ผู้ประเมินถามมาแล้วตอบได้ หรือยกตัวอย่าง เช่น ให้ผู้ประเมินเดินไปตามห้องเรียนหรือบริเวณโรงเรียนแล้วสุ่มถามคำถามนักเรียนเป็นบางกลุ่มบางคนก็ได้ จากนั้นถามถึงจุดด้อยของโรงเรียนเพื่อสรุปแล้วร่วมหาทางแก้ไขปัญหาพัฒนาให้ดีขึ้นจะได้แก้ถูกทาง ไม่ใช่โรงเรียนเอาแต่ด้านดีๆมาโชว์อย่างเดียว แล้วเอาจุดด้อยซ่อนไว้ไม่ให้ผู้ประเมินรู้ แล้วแบบนี้จะแก้ปัญหาจุดด้อยของโรงเรียนได้อย่างไร การประเมินถึงแม้จะขนเอกสารมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาไม่มีคุณภาพจริงๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นทางการศึกษา ที่ https://www.facebook.com/kruchiangrai

Loading...