การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประเมินภายในสถานศึกษา การประเมินภายใน (Internal Evaluation) เป็นประบวนการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่กระทำโดยบุคลากรในหน่วยงาน

Loading...