การบวก

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบระคน

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบระคน ชั้น ประถมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ศึกษา : จันทรา เชื้อเมืองพาน กล่มุ สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ ปี การศึกษา : 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร บทคัดย่อ-เผยแพร่ ปกเล่ม-1 รวม-เล่ม-1-ปก

Loading...