การนิเทศ

ตัวอย่าง เอกสารสรุปและรายงานผลการนิเทศเชิงรุก (Active Learning)

การสรุปและรายงานผล สรุปและรายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อย่างเป็นระบบ ประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงความพึงพอใจ ในการดำเนินงานของโรงเรียนและการนิเทศ ตัวอย่างส่วนประกอบของเอกสารสรุปและรายงานผลการนิเทศ ดังนี้ ตัวอย่าง ส่วนประกอบของเอกสารสรุปและรายงานผลการนิเทศเชิงรุก (Active Learning) ส่วนที่ 1 ส่วนนำ 1.1 ปกนอก 1.2 ปกใน / ใบรองปก 1.3 คำนำ / กิตติกรรมประกาศ 1.4 บทคัดย่อ 1.5 สารบัญ/เรื่อง/ ตาราง / แผนภาพ ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา 2.1 บทนำ ความสำคัญ ความเป็นมาและการวิเคราะห์บริบท วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2.2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการพัฒนางาน 2.3 […]

ดาวน์โหลด คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสร้างรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ให้ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีความเข้มแข็ง และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใช้ทักษะในการปฏิบัติการ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้ครู ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และคุณภาพของนักเรียนได้ตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน บทที่ 3 แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน บทที่ 4 แนวทางการประเมินผลการนิเทศ บทที่ 5 การรายงานผลการนิเทศ บทที่ 6 บทสรุป ทั้ง 6 บท ที่กล่าวข้างต้น ล้วนมีความสำคัญในการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนทุกโรงสามารถนำไปปรับใช้ โดยการสร้างรูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการนิเทศของตนเองได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ” คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน” จะช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการนิเทศภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานทุกท่าน […]

การนิเทศการศึกษา

1. ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา – ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา – ร่วมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสม กับสถานศึกษา – จัดทําเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 2. ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย – สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง – กําหนดปฏิทินการนิเทศ – ดําเนินการตามแผนนิเทศ 3. ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา – ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ – จัดทําเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ – ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 4. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา – ขอความร่วมมือเป็นวิทยากร พัฒนาผู้นิเทศเกี่ยวกับความรู้และทักษะการนิเทศ งานวิชาการ การเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือนิเทศ – ขอความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในกับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา – รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น – ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น – พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหาร แบบกัลยาณมิตรหรือระหว่างครูผู้สอน ศึกษาสถานการณ์โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเชื่อมโยง กับองค์ความรู้และประสบการณ์เดิม – ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลดีต่อการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ – […]

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

ความหมายการนิเทศการศึกษา จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เกี่ยวกับความหมายของการนิเทศการศึกษา สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ตามแนวทางของประชาธิปไตยที่เน้นการให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และผู้รับการนิเทศยอมรับเพื่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา จุดมุ่งหมายของ งานนิเทศการศึกษาเป็นงานที่ปฏิบัติกับครู เพื่อให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยตรง โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ 2.1 เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของครูผู้สอน 2.2 เพื่อช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 2.3 เพื่อช่วยให้ครูค้นหาวิธีการทำงานด้วยตนเอง 2.4 เพื่อช่วยให้ครูมีความศรัทธาในวิชาชีพของตน 2.5 เพื่อช่วยให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 2.6 เพื่อช่วยให้ครูมีทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น 2.7 เพื่อช่วยครูให้สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิเทศ ผู้นิเทศมีภาระหน้าที่หลายอย่างแต่หน้าที่หลักคือการช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการสอน ซึ่งต้องเกี่ยวกับกับงานหลายด้านและบุคลากรหลายฝ่าย 
นักการศึกษาหลายท่านจึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศไว้ ดังนี้ 3.1 บทบาทเป็นผู้ประสาน (Coordinator) เช่น ประสานครูแต่ละระดับให้ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ประสานชุมชน ผู้ปกครอง 3.2 บทบาทเป็นที่ปรึกษา […]

Loading...