การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

1. ก่อนลงมือทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์เราควรปิดเครื่องทิ้งไว้ ประมาณกี่นาที ก.  5-10 นาที                                       ข.  1-5 นาที ค.  15-20 นาที                                     ง.   ทำความสะอาดได้ทันทีหลังจากปิดเครื่อง

Loading...