การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาที่เน้น ผู้เรียนสำคัญที่สุด

การจัดการศึกษา ที่เน้น “ผู้เรียนสำคัญที่สุด” สรุปได้ดังนี้ 1. จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและคำนึงถึงความสนใจ ความถนัด วิถีชีวิต ความเท่าเทียม ความเสมอภาค และการพัฒนาตนเองตามความสามารถ 2. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 3. จัดให้ผู้เรียนฝึกทักษะคิดเป็น จัดการได้ และประยุกต์ใช้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 4. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 5. ใช้กระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 6. จัดให้มีการบูรณาการผลงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการเชื่อมโยงวิถีชีวิต และบูรณาการในการจัดทำโครงงาน 7. จัดการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ สภาพท้องถิ่น ผู้เรียน สาระการเรียนรู้ และเวลา 8. สอดแทรกการอบรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีอย่างสม่ำเสมอ 9. ใช้สื่อการเรียนรู้ทุกประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สื่อกิจกรรม/กระบวนการ และสื่อวัสดุอุปกรณ์ 10. ใช้แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 11. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 12. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 13. ศึกษาติดตามข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ที่มา : การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความสอดคล้องกับพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ […]

การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542  

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด การจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีแนวคิดและ หลักการในการดำเนินการ ๔ ประการ ดังนี้ ๑. ยึดหลักการแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นแนวทางหลัก ๒. สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ข้อ ๔.๑.๒ สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิด ให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย และพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ๓. ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามผลการสำรวจและรายงานการวิจัยการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔. แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สามารถใช้ร่วมกันสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน […]

Loading...