การกำหนดตำแหน่ง

หมวด 3  การกำหนดตำแหน่ง

มาตรา 38  ตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  มี  3  ประเภท ดังนี้ ตำแหน่ง ซึ่งมีหน้าที่สอนในหน่วยงานการศึกษา ดังนี้ ครูผู้ช่วย =                มีได้ทุกหน่วยงาน ครู        =                มีได้ทุกหน่วยงาน  ( ครู สพฐ มีแค่ 2 ตำแหน่งนี้ ) อาจารย์  =                มีได้เฉพาะหน่วยงานที่เปิดสอนระดับปริญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ =    มีได้เฉพาะหน่วยงานที่เปิดสอนระดับปริญญา รองศาสตราจารย์ =      มีได้เฉพาะหน่วยงานที่เปิดสอนระดับปริญญา ศาสตราจารย์ =          มีได้เฉพาะหน่วยงานที่เปิดสอนระดับปริญญา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ดังนี้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา อธิการบดี ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น […]

Loading...