กระบวนการเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยมีดังนี้ 1. ผสมผสานหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน

Loading...