กระทรวงศึกษาธิการ

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับเป็นเครื่องมือในการกำกับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดาวน์โหลดที่นี่ เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มา: www.moe.go.th

MP3 อ่านอย่างไรให้เสนาะ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

MP3 อ่านอย่างไรให้เสนาะ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ คลิกดาวน์โหลด http://203.172.247.59/data/278_3.zip ขอบคุณที่มา : สพป.อุทัยธานี เขต 1 ขอบคุณที่มา : http://www.xn--12cg5gc1e7b.com/topics-159211.html

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด            เล่มแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๕๘ ของ ศธ.             แผนผังความเชื่อมโยง             ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ที่มา เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556  กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดการและส่งเสริมการศึกษา ให้ประชาชน มีคุณธรรมนําความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู็ ให็ยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยมีพันธกิจในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเสริมสร็างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงดําเนินการจัดทําแผน แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจด้านต่างๆ ด้วยความพร้อมที่จะรองรับการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมทั้งปรับเปลี่ยนการดําเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยแสวงหาความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แผนแม่บทฯที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งจะเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดาวน์โหลด แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มา : http://www.bict.moe.go.th

๑๘ นโยบายหลักด้านการศึกษา ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

รมว.ศธ.ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึง ๑๘ นโยบายหลักด้านการศึกษา ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ๑. แท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ช่วยในการสอน และการสืบค้นองค์ความรู้ ๒. เรียน ม.๖ จบทุกคนใน ๘ เดือน เรียนในเวลา และนอกเวลาได้ เพื่อก้าวทันโลก และทันลูกหลาน ๓. กองทุนตั้งตัวได้ เงินทุนขั้นต้น สำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้ว พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต ๔. ๑ อำเภอ ๑ ทุน เปิดโอกาสให้เด็กเก่งทุกอำเภอ ไปเรียนต่อต่างประเทศ ๕. พูดภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN ๘๐% ของนักเรียนทั้งประเทศ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ๖. ปรับเลื่อนวิทยฐานะ […]

Loading...