วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

(Best Practice) ถอดรหัสข้อสอบ (Item Specification) รูปแบบอัตนัย

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ(Best Practice) ถอดรหัสข้อสอบ (Item Specification) รูปแบบอัตนัย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา จำนวน 2 ข้อ คะแนน 20 คะแนน วัดความรู้ด้านพุทธิพิสัย สาระการเขียน มาตรฐานที่ 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม, ป.6/5 เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน และ ป.6/8 เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน. เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 [ออนไลน์].2564, [ 19 กันยายน 2565]
          การทดสอบรูปแบบอัตนัย เป็นการทดสอบที่นักเรียนไม่คุ้นเคย ต้องอาศัยทักษะการเขียนสื่อสารโดยใช้คำและประโยคให้ถูกต้อง เหมาะสม ใช้ความสามารถด้านการย่อความ สรุปใจความสำคัญจากบทอ่าน โดยมีประเด็นสำคัญของเรื่อง มีกลวิธีการสรุปความ การสะกดคำถูกต้อง ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน    ไม่สามารถคาดเดาได้
          จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 พบว่า มีนักเรียนที่ผลคะแนนเฉลี่ยข้อสอบอัตนัยน้อย     ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ทำให้ผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนไม่สูงนัก ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ชุมชน ได้ประชุมร่วมกันและร่วมกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน     (O-NET) ให้สูงขึ้น
          ผู้เขียนจึงค้นคว้าวิธีการจัดการเรียนรู้และสร้างแบบฝึกการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยเพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงกว่าระดับประเทศ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)
          การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (ทิศนา แขมมณี, 2542) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนชัดเจน เป็นแนวคิดที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการจัดกิจกรรมดังนี้
          C (Construct) เป็นการสร้างความรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทำความเข้าใจเกิดการเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง
          I (Interaction) เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล/แหล่งความรู้ที่หลากหลาย มีการเปลี่ยนข้อมูล / ความคิดและประสบการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
          P (Physical Participation) เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาทในการทำกิจกรรมในลักษณะต่างๆ
          P (Process Learning) เป็นการเรียนรู้ “กระบวนการ” ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ทักษะการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา เป็นต้น
          A (Application) เป็นการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะต่างๆ ในสังคมและชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
          นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้สร้างแบบฝึกทดสอบรูปแบบอัตนัย โดยศึกษาลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) อย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อม ฝึกฝน ให้นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบรูปแบบอัตนัยได้ และยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

 1. เพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 2. เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ให้สูงกว่าระดับประเทศ

เป้าหมาย
          ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564             จำนวน 25 คน
          ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 มีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ

 
 
 
กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
          ขั้นวางแผน (Plan)

 1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย
 2. ศึกษาหลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)
 3. ศึกษาลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification)
 4. ออกแบบแบบฝึกการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจข้อสอบ แบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ

          ขั้นดำเนินงาน (Do)
          โรงเรียนวัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) จัดกิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนในช่วง มกราคม – กุมภาพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งในการสอนเสริมนี้ ผู้เขียนได้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ดังนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ขั้นตรวจสอบ (Check)

 1. กำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคณะกรรมการนิเทศการสอน
 2. เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับโรงเรียนและระดับประเทศ

          ขั้นรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (Action)

 1. สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับโรงเรียนและระดับประเทศ
 2. วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย เพื่อนำไปเป็นข้อมูลวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์)
 

ปีการศึกษา

โรงเรียน

ประเทศ

คะแนนอัตนัยต่ำสุด

คะแนนอัตนัยสูงสุด

ปรนัย

อัตนัย

รวม

ปรนัย

อัตนัย

รวม

โรงเรียน

ประเทศ

โรงเรียน

ประเทศ

2559

47.50

11.98

59.48

42.25

10.74

52.98

7.00

0.00

16.50

20.00

2560

42.31

10.86

53.16

37.30

9.28

46.58

5.50

0.00

16.50

20.00

2561

53.61

11.83

65.44

45.13

10.77

55.90

8.25

0.00

17.00

20.00

2562

37.28

11.65

48.93

38.67

10.41

49.07

8.25

0.00

16.00

20.00

2563

52.27

14.89

72.16

44.54

11.66

56.20

8.75

0.00

18.50

20.00

2564

42.56

13.17

55.73

38.75

11.63

50.38

8.25

0.00

17.75

20.00

 
          จากแผนภูมิดังกล่าว สรุปได้ว่า ปีการศึกษา 2564 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) คะแนนเฉลี่ยรูปแบบอัตนัยและคะแนนเฉลี่ยรวม สูงกว่าระดับประเทศ 
          การดำเนินการตามกระบวนการ ถอดรหัสข้อสอบ (Item Specification) รูปแบบอัตนัย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแบบฝึกการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย พบว่า ด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บรรยากาศการสอนเสริมไม่    ตึงเครียด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักการที่ได้จากการศึกษาลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ ผู้เรียนรู้ประเด็นที่มีผลต่อคะแนน มีความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากร เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน
 
 
 
ปัจจัยความสำเร็จ

 1. ความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง
 2. ทุกฝ่ายกำหนดเป้าหมายร่วมกัน และวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
 3. คณะกรรมการ ผู้ปกครอง มีทัศนคติที่ดี มั่นใจในโรงเรียน
 4. สื่อและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ

บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

 1. การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน สร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนรู้
 2. นักเรียนฝึกทำแบบทดสอบได้ตรงประเด็น ตามลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ
 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทดสอบ มีความพร้อมในการทดสอบ ผลการทดสอบสูงขึ้น

          ข้อเสนอแนะ

 1. ควรมีการปรับปรุงแบบฝึกอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงแบบฝึกให้ทันสมัย น่าสนใจ แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบงานพิมพ์ โจทย์ที่อาจชี้นำให้ผู้เรียนเขียนคำทับศัพท์ หรือภาษาถิ่น
 2. ควรมีการเผยแพร่แบบฝึกให้แพร่หลายมากขึ้น
 3. ควรเริ่มฝึกนักเรียนในระดับชั้นอื่นด้วย

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
          การเผยแพร่

 1. เผยแพร่ผลงานในกระบวนการ PLC ของโรงเรียน
 2. เผยแพร่ผลงานทางเฟซบุ๊ก ห้องเรียนภาษาไทย วพ. https://www.facebook.com/groups/3951059965001499

 
          การได้รับการยอมรับ
          ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ถอดรหัสข้อสอบ (Item Specification) รูปแบบอัตนัย เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน    (O-NET) วิชาภาษาไทย ให้สูงกว่าระดับประเทศ
บรรณานุกรม
          (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน. เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 [ออนไลน์].2564, [ 19 กันยายน 2565]
          (ทิศนา แขมมณี. การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา, 2542)
ดาวน์โหลด
https://drive.google.com/file/d/1UifJingKebwdYeh5Si4w087sNh8Mr0CG/view?usp=sharing
 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]