วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

แบบฝึกเสริมทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ นางฉลองรัตน์ พารีสอน

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการแบบฝึกเสริมทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ นางฉลองรัตน์ พารีสอน
yudawadee asked 4 เดือน ago

แบบฝึกเสริมทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับความหมายและการนาความรู้ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละไปใช้ ตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาเสนอ กระบวน การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แบบฝึกเสริมทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละชุดนี้ เป็นชุดที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจานวน 10 ข้อ ใบความรู้จานวน 3 ใบความรู้ และแบบฝึกเสริมทักษะจานวน 2 แบบฝึก ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกเสริมทักษะเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดในการศึกษา สามารถนานักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ นางฉลองรัตน์ พารีสอน ผู้จัดทำ สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1b8biuZZ2bqS2-RUS2xy_AJNhqbo_VMBQ

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
error: Content is protected !!