วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

เรื่อง เครื่องขูดมะพร้าวคั้นกะทิพลังงานจักรยานปั่น (Coconut grater to squeeze coconut milk form spinning bike power

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง เครื่องขูดมะพร้าวคั้นกะทิพลังงานจักรยานปั่น (Coconut grater to squeeze coconut milk form spinning bike power
ครูจุ๋ม asked 10 เดือน ago

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันปัญหาเรื่องของพลังงานเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพราะมนุษย์ได้ใช้พลังงานจากพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโครงงานนี้ได้จัดทำขึ้นโดยการช่างสังเกตและสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนโพ จากการสังเกตเครื่องขูดลูกมะพร้าวพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตามชุมชน โดยใช้การทำงานของมอเตอร์ ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า จึงคิดค้นนำพลังงานจากการปั่นจักรยานมาทดแทน
ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ศึกษาแล้วว่าเครื่องขูดลูกมะพร้าวคั้นกะทิพลังงานจักรยานปั่นสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งนำมาทดแทนเครื่องขูดลูกมะพร้าวแบบใช้มอเตอร์ได้เป็นอย่างดี จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องขูดลูกมะพร้าวพลังงานจักรยานปั่นและเครื่องขูดมะพร้าวแบบใช้มอเตอร์ การทดสอบการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเครื่องขูดลูกมะพร้าว สรุปได้ว่าเครื่องขูดลูกมะพร้าวพลังงานจักรยานปั่นมีต้นทุนการผลิตน้อยกว่าเครื่องขูดมะพร้าวแบบใช้มอเตอร์เป็นจำนวนเงิน ๕๑๐ บาท สามารถประหยัดต้นทุนในการซื้อเครื่องที่มีขายตามท้องตลาดที่มีราคาแพง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องขูดลูกมะพร้าวพลังงานจักรยานปั่นและเครื่องขูดลูกมะพร้าวแบบใช้มอเตอร์ สรุปได้ว่าการทำงานของเครื่องขูดลูกมะพร้าวคั้นพลังงานจักรยานปั่น ขูดมะพร้าว ๑ ลูก ใช้เวลาน้อยกว่าเครื่องขูดมะพร้าวแบบใช้มอเตอร์ ๐.๐๕ วินาที การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของเครื่องขูดลูกมะพร้าวพลังงานจักรยานปั่นและเครื่องขูดลูกมะพร้าวแบบใช้มอเตอร์ สรุปได้ว่าเครื่องขูดลูกมะพร้าวพลังงานจักรยานปั่น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ส่วนเครื่องขูดลูกมะพร้าวแบบใช้มอเตอร์ใช้งานนาน ๔ ชั่วโมง คิดเป็นค่าไฟฟ้า ๒.๘๕ บาทต่อวัน ๘๕.๗๕ บาทต่อเดือน อัตราการทดรอบของเฟืองส่งกำลังด้วยโซ่ของเครื่องขูดลูกมะพร้าวพลังงานจักรยานปั่น สรุปได้ว่าอัตราการทดรอบของเฟือง เท่ากับ ๑ : ๒.๒๒ รอบ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการคัดแยกและคั้นน้ำกะทิได้เป็นอย่างดี
จากการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องขูดลูกมะพร้าวพลังงานจักรยานปั่นแต่ละวิธีนั้น จะเห็นได้ว่าเครื่องขูดลูกมะพร้าวคั้นกะทิพลังงานจักรยานปั่นมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้ทดแทนเครื่องขูดลูกมะพร้าวแบบใช้มอเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]