วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2
ครู asked 6 เดือน ago

ชื่อเรื่อง     :   การพัฒนากิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย ชื่อผู้วิจัย   :   ฐิติตา   ตินานพ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุอันโนง  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2562.   บทคัดย่อ   การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทย ระดับปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)  เปรียบเทียบพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทย และ 3) ศึกษาพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กปฐมวัยอายุ  3-4 จำนวน 12 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุอันโนง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทยระดับปฐมวัยและ 2)  แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  การทดสอบค่า t (t – test)  และการหาประสิทธิภาพโดยการใช้สูตร/   สรุปผลการวิจัย  แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทย ระดับปฐมวัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.63/86.48 แสดงว่า สูงกว่าเกณฑ์  80/80 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายในด้านการเดิน การกระโดด การวิ่งและการใช้มือ อยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]