เผยแพร่ผลงาน2

runchidakarn asked 2 เดือน ago

ชื่อเรื่องวิจัย ผลการใช้ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสริมทักษะการดาเนินชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียน เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสานักการศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ชื่อผู้วิจัย นางรัญชิดากานต์ จรรย์โกมล
ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ปีที่วิจัย พ.ศ. 2562
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมทักษะการดาเนินชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อส่งเสริมทักษะการดาเนินชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด-กาฬสินธุ์ โดยใช้ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ-พระพุทธศาสนา ประชากร ไดแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมทักษะการดาเนินชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระ-เกียรติ สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบ กอนเรียนหลังเรียน เพื่อวัดทักษะการดาเนินชีวิต จานวน 20 ขอ 3) แบบประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการดาเนินชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาเฉลี่ยคารอยละ นาเสนอขอมูลโดยการบรรยายประกอบตาราง
ผลการวิจัยพบวา
ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา เพื่อ-ส่งเสริมทักษะการดาเนินชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพ 82.98/82.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ80/80 พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการดาเนินชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 2.72 อยูในระดับดี เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการส่งเสริมทักษะการดาเนินชีวิต เป็นรายด้าน พบว่า คุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 2.76 อยูใน ระดับดี คุณธรรมจริยธรรมที่มีตอผูอื่น มีคาเฉลี่ย 2.72 อยูในระดับดีและคุณธรรมจริยธรรมที่มีตอสังคมมีคาเฉลี่ยต่าสุดโดยมีคาเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับดี

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]