เผยแพร่ผลงาน1

runchidakarn asked 2 เดือน ago

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงจริยธรรมโดยใช้
การจัดประสบการณ์สมองเป็นฐาน (BBL) เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ชื่อผู้วิจัย นางรัญชิดากานต์ จรรย์โกมล
ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ปีที่วิจัย พ.ศ. 2563
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงจริยธรรมโดยใช้การจัดประสบการณ์สมองเป็นฐาน (BBL) เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) ประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงจริยธรรมโดยใช้การจัดประสบการณ์สมองเป็นฐาน (BBL) เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) ขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงจริยธรรมโดยใช้การจัดประสบการณ์สมองเป็นฐาน (BBL) เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) คู่มือการใช้รูปแบบ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 5 ) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงจริยธรรม และ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า
1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงจริยธรรมโดยใช้การจัดประสบการณ์สมองเป็นฐาน (BBL) เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา สาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า MICCA Model มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 กระตุ้นและสร้างทีมร่วมเรียนรู้ (Step 1: Motivate and build a team to learn together) ขั้นที่ 2 เพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐาน (Step 2: Increase knowledge and basic skills) ขั้นที่ 3 ปลูกถ่ายทักษะใหม่ร่วมกัน (Step 3: Cultivate new skills together) ขั้นที่ 4 สรุป อภิปรายและเสนอแนะ (Step 4: Conclusion, Discussion and Suggestion) ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ สู่สังคม (Step 5: Applying knowledge to society)
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงจริยธรรมโดยใช้การจัดประสบการณ์สมองเป็นฐาน (BBL) เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
2.1) ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชิงจริยธรรมหลังเรียนสูงขึ้น
2.2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดลองใช้สูงกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ .05
3. ผลการขยายผลรูปแบบ พบว่า ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงจริยธรรมโดยใช้การจัดประสบการณ์สมองเป็นฐาน (BBL) เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธ- ศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชิงจริยธรรมหลังเรียนสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ .05 รวมทั้งผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]