เผยแพร่ผลงาน การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงาน การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง :        การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริม
                   ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้รายงาน :  นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยภพ 
ปีที่วิจัย  :       2563
 บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 2) ทดลองใช้รูปแบบและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนบัวใหญ่ จำนวน 32 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ จำนวน 30 ข้อ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ มี 20 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)  ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียกว่า ORCAR Model มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุน ทั้งนี้ได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบด้วย (1) ขั้นนำ (Orientation : O) (2) ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Review Previous Knowledge : R) (3) ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Change The Concept : C) (4) ขั้นนำความคิดไปใช้ (Applying the Idea : A) และ (5) ขั้นทบทวน  (Review : R) ซึ่งประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 81.95/80.21 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 75/75  
  2. 2. ผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏ ดังนี้

2.1 ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2.3 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    

  1. 3. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ORCAR Model) พบว่า

3.1 นักเรียนกลุ่มขยายผลที่เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 นักเรียนกลุ่มขยายผลที่เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3.3 นักเรียนกลุ่มขยายผลมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
 
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]