วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง           ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตือระ
 
ชื่อผู้รายงาน     เปาซัน รัตนดิลก
ปีที่วิจัย           2564
              ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตือระ วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านตือระ จํานวน 20 คนซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ          ชุด Words are all around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 แผน เวลา 20 ชั่วโมง และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้  แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
              ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตือระ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.88/81.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนหลังเรียน         สูงกว่าก่อนเรียน (3) ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ    แบบฝึกทักษะการเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]