เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน(5Step) เรื่อง การเขียนเรียงความ ชั้น ม.2 โรงเรียนเมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา)

โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา)   
           การวิเคราะห์เนื้อหาและกระบวนการให้สอดคล้องตัวชี้วัดของหลักสูตร
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
 สาระที่ ๒  การเขียน
 มาตรฐาน ท ๒.๑
  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ        
ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ม. ๒/๓  เขียนเรียงความ
          ท ๒.๑ ม. ๒/๘  มีมารยาทในการเขียน

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

มาตรฐานด้านเนื้อหา(Content Standards)

มาตรฐานด้านกระบวนการ(Performance Standards)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์/เจตคติ(ค่านิยม ๑๒ ประการ)

ท ๒.๑ ม. ๒/๓ เขียนเรียงความ
ท ๒.๑ ม. ๒/๘  มีมารยาทในการเขียน

– การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์
– มารยาทในการเขียน
 

๑. ความหมายของ เรียงความ
๒. องค์ประกอบของการเขียนเรียงความ
๓. ขั้นตอนการเขียนเรียงความ
๔. ตัวอย่างการเขียนเรียงความ
๕. มารยาทในการเขียน

๑.  บอกความหมายของเรียงความ
๒.  บอกองค์ประกอบของการเขียนเรียงความ
๓.  อธิบายหลักการเขียนเรียงความ
๔. ปฏิบัติกิจกรรมที่ ๑เรื่องการเขียนเรียงความ
อย่างร่วมมือรวมพลัง และมุ่งมั่นในการทำงาน
๕. ยกตัวอย่างการเขียนเรียงความ
๖. นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์คนละ ๑ เรื่องและมีมารยาทในการเขียนแล้วนำผลงานไปเผยแพร่ ผ่านFacebook กลุ่มปิด

– มุ่งมั่นในการทำงาน
– มีมารยาทในการเขียน

 
                                                 แผนการจัดการเรียนรู้รายครั้ง
 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเรียงความ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๓ รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑  เวลาสอน ๒ ชั่วโมง   ครูอาทิตยา  กรรณิกา ครูผู้สอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
สาระที่ ๒  การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน เรื่องราวใน
                      รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ม. ๒/๓ เขียนเรียงความ
          ท ๒.๑ ม. ๒/๘  มีมารยาทในการเขียน
 ๑. วัตถุประสงค์  เมื่อจบบทเรียนแล้ว
        ๑. บอกความหมายการเขียนเรียงความได้
        ๒. บอกองค์ประกอบของการเขียนเรียงความได้
       
๓. อธิบายขั้นตอนการเขียนเรียงความได้
        ๔. ปฏิบัติกิจกรรม เรื่องการเขียนเรียงความอย่างร่วมมือรวมพลังและมุ่งมั่นในการทำงานได้
        ๕. ยกตัวอย่างการเขียนเรียงความได้
        ๖. นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์คนละ ๑ เรื่องแล้วนำผลงานไปเผยแพร่ ผ่าน Facebook กลุ่มปิดได้
        ๗. เป็นผู้มึความมุ่งมั่นในการทำงานและมีมารยาทในการเขียน
  ๒.  สาระการเรียนรู้
            ๒.๑  ความรู้  
                เรียงความ  หมายถึง งานเขียนร้อยแก้วชนิดหนึ่งที่ผู้เขียนมุ่งถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ ความคิด และทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยถ้อยคำ และสำนวนที่เรียบเรียงอย่างมีลำดับชั้นและสละสลวย
               องค์ประกอบของเรียงความ
 เรียงความมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือคำนำ เนื้อเรื่องและสรุป
    ๑. คำนำ เป็นส่วนแรกของเรียงความ ทำหน้าที่เปิดประเด็นหรือนำเข้าสู่เรื่องที่จะเขียน จึงอาจกล่าวได้ว่า คำนำ
เป็นส่วนที่ดึงดูดความสนใจและทำให้ผู้อ่านเกิดความอยากรู้และต้องติดตาม
    ๒. เนื้อเรื่อง เป็นส่วนสำคัญและเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของเรียงความ เพราะเนื้อเรื่องเป็นส่วน ที่นำความรู้ ความคิด และข้อมูลที่ผู้ขียนได้ค้นคว้า และเรียบเรียงอย่างมีระบบระเบียบ เป็น ขั้นตอนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดสำคัญ ทั้งหมดของเรื่องได้อย่างชัดเจนและแจ่มแจ้ง
    ๓. สรุป เป็นองค์ประกอบสำคัญที่อยู่ส่วนสุดท้ายของเรียงความ ผู้เขียนจะทิ้งท้ายให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ การสรุปควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเรื่องที่เขียน ไม่ควรสรุปนอกเรื่องหรือนอกประเด็น
ขั้นตอนการเขียนเรียงความ
       ๑.การเลือกเรื่องโดยทั่ว ไปครูมกำหนดหัวข้อเรื่องให้นกัเรียนเขียนเรียงความแต่ถ้าหาก นักเรียนจะต้องเป็นผู้เลือกเรื่องเองแล้ว นักเรียนควรจะเลือกเรื่องตามความชอบหรือความถนัดของตน ไม่ควรเลือกเรียงที่ยากจนเกินไป หรือหาข้อมูลไม่ได้เพียงพอ
       ๒.การค้นคว้าหาข้อมูล อาจทำได้โดยการค้นคว้าจากหนังสือ นิตยสาร วารสาร หรือสื่อ อื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
       ๓.การวางโครงร่าง เมื่อได้หัวข้อเรื่องที่จะเขียนรียงความแล้ว ผู้เขียนจะต้องวางโครงเรื่อง โดยคำนึงถึงการจัดลำดับหัวข้อเรื่องที่จะเขียนให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
       ๔. การเรียบเรียงตามรูปแบบของเรียงความ คือการเขียนคำนำ  เนื้อเรื่อง สรุป          
มารยาทในการเขียน
       ๑. เขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  และเขียนด้วยลายมือบรรจง
       ๒. เลือกใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายชัดเจน  และเป็นคำสุภาพ
       ๓. ลำดับความในการเขียนให้ต่อเนื่อง ถ้าเป็นงานเขียนที่มีรูปแบบเฉพาะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบนั้น
       ๔. มีความปรารถนาดี และจริงใจในการเขียน มุ่งให้ผู้อ่านได้มีความรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นประโยชน์แก่สังคม
       ๕. การยกข้อความอันเป็นงานเขียนของผู้อื่นมาใส่ในงานเขียนของตนต้องบอกแหล่งที่มาให้ชัดเจน
       ๖. ไม่ควรเขียนข้อความที่เป็นเท็จให้อื่นได้รับความเดือดร้อน
         ๒.๒.  ทักษะกระบวนการ
                 ๒.๑  ความสามารถในการสื่อสาร
                        
– การฟัง พูด อ่าน เขียน
                  ๒.๒  ความสามารถในการคิด
                         – วิเคราะห์  สังเคราะห์  ระบุ  สังเกต  ตีความหมาย  การประยุกต์
                  ๒.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา
                         – นำข้อมูลสารสนเทศมาประยุกต์ความรู้ในการตัดสินใจ
                 ๒.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
                        – การทำงานกลุ่ม
                        – เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
                 ๒.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
                     – สืบค้นข้อมูลบนฐานคอมพิวเตอร์
 
          ๒.๓  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                     –  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 
                      –  มีมารยาทในการเขียน
          ๒.๔  ผลผลิต/ชิ้นงานสู่ตัวชี้วัด
                นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์คนละ ๑  เรื่อง แล้วนำผลงานไปเผยแพร่ลงใน
เฟสบุ๊คกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    
 ๓. กิจกรรมการเรียนรู้ (๕ ขั้นตอน)
     ๓.๑ ขั้นตอนการเรียนการสอน
           ขั้นที่ ๑  เสนอสิ่งเร้าและระบุคำถามสำคัญอย่างใฝ่เรียนรู้

          ๑)  เสนอสิ่งเร้าโดยให้นักเรียนอ่านตัวอย่างเรียงความ แล้วร่วมกันสังเกตวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน
           ๒) ครูตั้งคำถามสำคัญเพื่อให้นักเรียนคาดคะเนคำตอบอภิปรายร่วมกันด้วยวิธี think-pair-share ดังนี้
                         ๒.๑ จากตัวอย่างบทอ่านเป็นลักษณะการเขียน รูปแบบใด (เรียงความ)
                         ๒.๒  เรียงความ  หมายถึงอะไร (งานเขียนร้อยแก้วชนิดหนึ่งที่ผู้เขียนมุ่งถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ ความคิด และทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยถ้อยคำ และสำนวนที่เรียบเรียงอย่างมีลำดับชั้นและสละสลวย)
                         ๒.๓ องค์ประกอบของการเขียนเรียงความมีอะไรบ้าง (คำนำ   เนื้อเรื่อง  สรุป)                      
                     ๒)  ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายและอธิบายในสิ่งที่คาดคะเนของนักเรียน จากคำถามข้างต้น
            ขั้นที่ ๒  รวมพลังแสวงหาสารสนเทศอย่างฉลาดรู้และวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
                       ๒.๑  ให้นักเรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน ซึ่งคละเพศ  คละความสามารถ ร่วมกันปฏิบัติตามใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง การเขียนเรียงความ โดยครูใช้เทคนิคทำเป็นกลุ่ม – ทำเป็นคู่และทำคนเดียว(Team- pair- solo)
                       ๒.๒ ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และตรวจสอบการวางแผนการสืบสอบหาข้อมูล (ตามคำถามของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ดังนี้
                               ๑. นักเรียนมีจุดมุ่งหมายการทำงานในครั้งนี้อย่างไร(การกำหนดจุดมุ่งหมาย)
                               ๒. นักเรียนต้องใช้ความรู้ กระบวนการหรือแหล่งสืบค้นใดบ้างเพื่อทำการศึกษาในครั้งนี้(การพิจารณา เงื่อนไขด้านความรู้)
                               ๓. นักเรียนมีการทำงานเป็นลำดับขั้นตอนอย่างไรที่ทำให้งานสำเร็จ(ใช้ความรู้หลักเหตุผลและคุณธรรมในการคิดตามขั้นตอน)
                    ๔. ในการทำงานเมื่อเกิดปัญหา จะแก้ไขอย่างไร (ใช้หลักคิดพอประมาณ)    
ขั้นที่ ๓  รวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ตามวิถีประชาธิปไตย
                        ๓.๑ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนองานตามใบกิจกรรมที่ ๑ การเขียนเรียงความ
หน้าชั้นเรียน จากนั้นนักเรียนร่วมกันสรุปผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่มแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกัน ครูเพิ่มเติมเชื่อมโยงความรู้ที่ถูกต้องให้กับนักเรียน               
                        ๓.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติตามใบกิจกรรมที่ ๒ เรื่อง การเขียนโครงเรื่องการเขียนเรียงความ เทคนิคทำเป็นกลุ่ม – ทำเป็นคู่และทำคนเดียว(Team- pair- solo)
                       ๓.๓ นักเรียนนำเสนอการวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ หน้าชั้นเรียน จากนั้นครูเพิ่มเติมเชื่อมโยงความรู้ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
                       ๓.๔  นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกเขียนเรียงความ เรื่อง น้ำ จากใบกิจกรรมที่ ๒ จากนั้นนำเสนอผลการเขียนเรียงความหน้าชั้นเรียน ครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนเรียงความของนักเรียน
          ขั้นที่ ๔  รวมพลังสื่อสารด้วยภาษาสากลและสะท้อนคิด
                      ๔.๑  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอ สะท้อนคิดข้อดี ข้อปรับปรุง สิ่งสงสัย จากการปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๑ และ ๒ โดยให้แต่กลุ่มสะท้อนคิดประเด็นต่อไปนี้ (ตามคำถามของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) เทคนิคทำเป็นกลุ่ม – ทำเป็นคู่และทำคนเดียว(Team- pair- solo) ดังนี้ 
            ๑. งานสำเร็จเพียงใด  ต้องการปรับอะไรอีก
            ๒. สิ่งที่นักเรียนประทับใจ  สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมปรับแก้หรือพัฒนา
  ๓. ได้บทเรียนสำคัญอะไรบ้าง
          ขั้นที่ ๕ รวมพลังประยุกต์สร้างนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศและตอบแทนสังคม
                    ๑)  ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์คนละ ๑  เรื่อง แล้วนำผลงานไปเผยแพร่ลงในเฟสบุ๊คกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน                             
      ๓.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
             ๑.  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษะพัฒนา เล่ม 2
             ๒.  หนังสือหลักภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ของกระทรวง
             ๓.  ตัวอย่างเรียงความ
             ๔.  DLTV มูลนิธิการศึกาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมป์
             ๕.  http://www.thaichcool.in.th
๔.  การประเมินการเรียนรู้
         ๑. ประเมินความรู้และความเข้าใจด้วยปากเปล่า
         ๒. ประเมินกิจกรรมการทำงานกลุ่มอย่างรวมพลังด้วยแบบประเมิน
         ๓. ประเมินผลงานการเขียนเรียงความด้วยแบบประเมิน
         ๔. ประเมินคุณลักษณะและค่านิยมด้านเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมารยาทในการเขียนด้วยแบบประเมิน
ภาคผนวก
     ๑.  ใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง การเขียนเรียงความ
     ๒. ใบกิจกรรมที่ ๒ เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
     ๓. ใบสรุปความรู้ เรื่อง การเขียนเรียงความ
     ๔. แบบประเมินผลงานเรื่องการเขียนเรียงความ
     ๕. แบบประเมินการทำงานกลุ่มอย่างรวมพลัง 
     ๖. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านด้านเป็นผู้มีความ มุ่งมั่นในการทำงานและมารยาทในการเขียน
 
 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]