เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English for daily life สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English for daily life สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Faridah asked 2 สัปดาห์ ago

เรื่อง              แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English for Daily Life
                   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย            นางสาวฟารีด๊ะ  ใบมะ
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ
สังกัด            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ปีการศึกษา      2563
 
บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English for Daily Life สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English for Daily Life สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English for Daily Life สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 14 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English for Daily Life สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English for Daily Life จำนวน 22 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย (เขียนตอบ) จำนวน 2 ตอน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้เคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การทดสอบค่าที (t-test) สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงตามสูตร IOC การหาค่าประสิทธิภาพแบบฝึก (E1/E2) การหาค่าความยากง่าย การหาค่าอำนาจจำแนก และการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
 
พบว่า

  1. 1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English for Daily Life สำหรับนักเรียน
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 82.34/81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  2. 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English for Daily Life สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P<.05)
  3. 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English for Daily Life สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54

 
คำสำคัญ : แบบฝึกเสริมทักษะ, การเขียนภาษาอังกฤษ, English for Daily Life
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]