วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีการแก้ปัญหา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีการแก้ปัญหา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

บทคัดย่อ
 
          การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีการแก้ปัญหา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณลักษณะที่มีต่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                  (2) สร้างบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีการแก้ปัญหา (3) ศึกษาผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีการแก้ปัญหา (4) ประเมินผลการปรับปรุงบทเรียนบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีการแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนมัธยมศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบคุณลักษณะที่มีต่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา บทเรียนบนเครือข่าย แผนการสอน คู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Samples t – test)
          ผลการวิจัย พบว่า

  1. คุณลักษณะที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล มีความสุขุม รอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความเป็นผู้นำ มีความใจเย็นมีมนุษยสัมพันธ์ ตามลำดับ 
  2. บทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีการแก้ปัญหา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ซึ่งมีผลการประเมินรับรอง บทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

                3.ความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง เทคโนโลยีการแก้ปัญหา หลังได้รับการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีการแก้ปัญหา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  1. ผลการประเมินเพื่อรับรองบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีการแก้ปัญหา ในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D. = 0.19)

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]