เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย             นายกฤติธี  ไชยสาร ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ หน่วยงาน        โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อำเภอแม่แตง                        จังหวัดเชียงใหม่   ปีที่รายงาน       2563 บทคัดย่อ           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาคม  ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จำนวน 23 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จำนวน 5 เล่ม คู่มือครู เอกสารประกอบ   การเรียนเรื่องเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จำนวน 1 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบเลือกตอบจำนวน 50 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งช่วงวัดเป็น 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด จำนวน 20 รายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และค่าสถิติทดสอบที (t-test for dependent samples) แบบไม่อิสระ   ผลการวิจัยพบว่า เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81/86.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ นักเรียนที่เรียนรู้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (µ = 4.53) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s = 0.47) ข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1bvfHg42XvpknmbGPC75OOmCRztsWTnRs

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]