วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถในการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคทำเป็นกลุ่ม-ทำเป็นคู่และทำคนเดียว(Team-pair-solo)ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา)

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถในการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคทำเป็นกลุ่ม-ทำเป็นคู่และทำคนเดียว(Team-pair-solo)ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา)
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]