เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทบาทสมมติ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทบาทสมมติ

ชื่อเรื่อง         :   การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                       โดยใช้บทบาทสมมติ
ชื่อผู้รายงาน    :   นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยภพ   
ตำแหน่ง  :      :   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สังกัด  :          :   โรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปีที่วิจัย          :   2562
 
บทคัดย่อ
 
          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (t–test Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า
             1) ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติของนักเรียน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 79.99/78.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75
             2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติของนักเรียน             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6507 คิดเป็นร้อยละ 65.07
             3)  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ มีคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                4) นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้บทบาทสมมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.95, S.D.=0.29)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]