เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง การอ่านคำยาก คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง การอ่านคำยาก คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว

ชื่อผลงาน รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำยาก คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ผู้ศึกษา นางสาวอูฟีซัน เจะแวนิ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านตาหมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑
ปีที่ศึกษา ๒๕๖๓
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ๑) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การอ่านคำยาก คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำยาก คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำยาก คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านตาหมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ จำนวน ๑๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านคำยาก คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว แผนการจัดการเรียนรู้การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำยาก คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านคำยาก คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัวและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านคำยาก คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติการหาประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า
๑. แบบฝึกทักษะการอ่านคำยาก คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ ๘๙.๕๐/๘๘.๔๔
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านคำยาก คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำยาก คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีความก้าวหน้าสูงขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ +7.60 และมีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ +๒๕.๓๓ หมายความว่าหลังการจัดการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
๓. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำยาก คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๑

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]