การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สุมนทิพย์ asked 2 ปี ago

การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์           การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์   โดยใช้แบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ เป็นจำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ใช้เวลาในการทดลอง 10  คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน           ผลของการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 4.5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการทดลองระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 14.80ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.89และคะแนนเฉลี่ยของผลการทดลองหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 18.36ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.85 และค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเรื่องการอ่านจับใจความจากเรื่องสั้นที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 74.00/91.80

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]