วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สนุกสุขใจกับเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สนุกสุขใจกับเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ
                 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สนุกสุขใจกับเว็บเพจ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบแผน
การทดลองแบบ One Group Pre–test  Post–test Design กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สนุกสุขใจ
กับเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ จำนวน 5 เล่ม  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent  ผลการศึกษาพบว่า

  1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สนุกสุขใจกับเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.11/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

เรื่อง สนุกสุขใจกับเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 
 
 
 
 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]