วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรบูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรบูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ครูแคท asked 6 เดือน ago

หลักสูตรบูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
………………………………………………………………….
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
 
บทนำ
              “สถานศึกษาปลอดภัย มั่นใจอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” เป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ในการส่งเสริม สนับสนุนจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เลือกใช้ยุทธศาสตร์ “การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ” ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
              การดำเนินการของโรงเรียนตามนโยบาย นอกจากการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม และมีความปลอดภัยทางกายภาพแล้ว โรงเรียนยังต้องพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ “การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ” ที่จะนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นต่างๆ ตามบริบทของโรงเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปสู่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วไป 3 ด้าน คือ จิตพิสัย (Affective Domain) พุทธพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  แล้ว โรงเรียนยังต้องเพิ่มจุดมุ่งหมายการพัฒนา ด้านการจัดการเพื่อความปลอดภัย (Safety Management)  อีกด้วย
              ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เป็นนักพัฒนาหลักสูตร ที่จะนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นต่าง ๆ มาจัด  การเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ  “ในทุกชั้นเรียน”  เป้าหมายคือ นักเรียนทุกคน ได้เรียนในสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิถีชีวิตของตนเองในครอบครัว ชุมชนหรือท้องถิ่นที่เหมาะสมกับความสามารถและวัยของนักเรียน        การดำเนินงานตามนโยบาย ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน เป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นโค้ชส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ “ศึกษาค้นคว้า” ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ภูมิปัญญาจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย แล้วนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและสร้างเป็นความรู้ของตนเอง (เป็นผลงานนักเรียน    ที่เป็นรูปธรรม)  สุดท้ายผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต้องส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ ให้เกิดทักษะการทำงานในรูปแบบโครงการหรือโครงงานที่จะสามารถ    ต่อยอดนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ และให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุ่งหมายการพัฒนานักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีความมุ่งหวังในการพัฒนา นักเรียนในสังกัด ให้มีคุณลักษณะสำคัญและมีข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ภูมิปัญญาจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย แล้วนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและสร้างเป็นความรู้ของตนเอง

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสร้างความรู้ตามบริบทของวิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
 2. มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญ ได้แก่

2.1 รักการอ่าน มีความใฝ่รู้และใฝ่เรียนรู้
2.2 ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
2.4 ทำงานเป็น และทำงานร่วมกับผู้อื่นไป
2.5 มีทักษะ คิดเป็น ทำงานเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีแรงบันดาลใจ

 1. มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

๔. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
๕. มีแนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทุกรูปแบบ (Safety Management)
 
สาระการเรียนรู้
          สาระการเรียนรู้สำหรับเป็นหัวข้อเรื่องในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ การศึกษาปลอดภัย และ         มีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ได้แก่
          1.

 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง กล้วยน้ำว้า
 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
 3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การปลูกและการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า
 4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้า
 5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การแปรรูปจากกล้วยน้ำหว้า
 6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การจัดจำหน่ายผลผลิตจากกล้วย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกลนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  มุ่นเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ        ๕ ประการ คือ
 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร
  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ    การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

 1. ความสามารถในการคิด
  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา
  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
  เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ 8 ประการ ดังต่อไปนี้ 

 1. รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย​
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง​
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย​                     
 8. มีจิตสาธารณะ

 
           เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิต   ในสังคม ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบทของโรงเรียน   ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนเพื่อนำมาประเมินและตัดสินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนขึ้น เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินที่เป็นรูปแบบและแนวทางอันเดียวกัน  และส่งผลให้การประเมินที่ได้ตรงตามมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรฯ กำหนด
 
โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
                                                                           สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น                                                                                            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง กล้วยน้ำว้า
 

ชั้น/เรื่อง/เวลา

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ชนิดของกล้วยน้ำว้า
 เวลา 5 ชม.
 

1. ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของกล้วยน้ำว้าไทย
2. พันธุ์และชนิดของกล้วยน้ำว้าในประเทศไทย
3.ชนิดกล้วยน้ำว้าในท้องถิ่น
4. แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการศึกษากล้วยน้ำว้าในท้องถิ่น
 

๑.มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของกล้วยน้ำว้าไทย
2.มีความรู้ความเข้าใจใน
การสร้างและนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการศึกษาชนิดและส่วนต่างๆของกล้วยน้ำว้าในท้องถิ่น
ด้วยการเล่าเรื่องและเขียนเรื่องจากภาพ
3. มีทักษะในการเรียนรู้ส่วนต่างๆและ มีแนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการเรียนรู้
 

๑. ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนกล้วยน้ำว้าในชุมชน
๒.เล่าเรื่องสิ่งที่ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.วาดภาพและเขียนบรรยายส่วนต่างๆของกล้วยน้ำว้า
4.เขียนคำและประโยคจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
5.แต่งโจทย์ปัญหาการบวก ลบ ที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20

๑. บทความเรื่อง  กล้วยน้ำว้า
๒. วีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของกล้วยน้ำว้าไทย
๓. ใบความรู้เรื่องส่วนต่างๆของกล้วยน้ำว้า
๔. ใบงานการวาดภาพและเขียนบรรยายส่วนต่างๆของกล้วยน้ำว้า
๕ใบงานการเขียนคำและประโยคจากสิ่งที่ได้เรียนรู้

๑. แบบทดสอบทักษะ การอ่าน
๒. ชิ้นงาน
๓. แบบสังเกต
 พฤติกรรม

 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
 

ชั้น/เรื่อง/เวลา

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
      เวลา ๑๐ ชม.

1. ประโยชน์และความสำคัญของ กล้วยน้ำว้า
2. เรื่อง ประโยชน์ของ    กล้วยน้ำว้า
2.1 สรรพคุณของกล้วยน้ำว้า
2.2 รากและลำต้น
2.3 ปลีกล้วย
2.4 ใบกล้วย ,ใบตอง
2.5 ผลกล้วยน้ำว้า
3. การปฏิบัติการเรียนรู้ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
4. แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการเรียนรู้จากประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า

1. มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
2. มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างนำเสนอความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ   กล้วยน้ำว้า ด้วยการเล่าเรื่องและเขียนเรื่องจากภาพได้
 ๓. มีทักษะและมีความรู้ในเรื่องประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
 ๔. มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการเรียนรู้ประโยชน์และการปลูกกล้วยน้ำว้า
 
 
 

๑. เล่าเรื่องประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
๒. เขียนเรื่องจากภาพ
 
 

๑. บทความเรื่องประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
๒. วิดีทัศน์ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
๓. แบบทดสอบการเล่าเรื่องจากภาพ
๔. Shopping Education      
    Plaza (Online)     
    (google.com)
๔. ใบความรู้ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
๕. เว็บไซต์ต่าง ๆ

๑. แบบทดสอบทักษะการอ่าน
๒. ชิ้นงาน
๓. แบบสังเกตพฤติกรรม
๔. แบบทดสอบ
 
 
 

 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การปลูกและการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า

ชั้น/เรื่อง/เวลา

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การปลูกและการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า
      เวลา 15 ชม.

1. ประโยชน์และความสำคัญของกล้วยน้ำว้า
2. เรื่องการปลูกและการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า
2.1 การปลูกกล้วยน้ำว้า
2.2 วิธีการปลูก
2.3 การดูแลรักษากล้วยน้ำว้า
3. การปฏิบัติการปลูกและการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า
4. แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือในการปลูกกล้วยน้ำว้า
 
 

1. มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของ กล้วยน้ำว้า
2. มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกล้วยน้ำว้า         ด้วยการเขียนเขียนเรื่องจากภาพและเขียนเรียงความ
๓. มีทักษะในการปลูกและดูแลกล้วยน้ำว้า
๔. มีกระบวนการทำงานฯ  เพื่อความปลอดภัยจากการปลูกและดูแลกล้วยน้ำว้า
 
 

1. เขียนเรื่องจากภาพ
2. เขียนเรียงความ
 
 

1. บทความกล้วยน้ำว้า
  1.1 การปลูกและการดูแล
  1.2 การปลูกและการดูแลกล้วย
  1.3 วิธีปลูกกล้วยน้ำว้าและการขยายพันธุ์
3. วีดิทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=KeCBTC-fMU0
3. เว็บไซต์ต่าง ๆ
3.1https://sites.google.com/site/it25565520414039/home/klwy-nawa/laksna-khxng-klwy-nawa/kar-pluk-klwy-ya-wa
3.2https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=30&chap=6&page=t30-6-infodetail06.html
3.3http://www.sirinseed.com/aeticle/15/วิธีการปลูกกล้วยน้ำว้าและการขยายพันธุ์แบบมืออาชีพ
 

๑. แบบทดสอบทักษะการอ่าน
๒. ชิ้นงาน
๓. แบบสังเกตพฤติกรรม
 
 
 

 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง การเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้า
 

ชั้น/เรื่อง/เวลา

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การเก็บกล้วยน้ำว้า
 เวลา 5 ชม.
 

1. วิธีการเก็บกล้วยน้ำว้า
2. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการเก็บกล้วยน้ำว้าในท้องถิ่น
 

1.มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเก็บกล้วยน้ำว้าไทย
2.สามารถลงมือปฏิบัติเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้าได้
3. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 

1. วาดภาพบรรยายลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะความลึก น้ำหนัก และแสงเงาในภาพ
2.อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนของกล้วยน้ำว้า
3.เปรียบเทียบเรียงลำดับจำนวนนับ
4.เขียนข้อมูลจากแผนภูมิแท่งและหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
 

1. ใบความรู้เรื่อง  กล้วยน้ำว้า
2. วีดีทัศน์การเก็บกล้วยน้ำว้าไทย
3. ใบงานการวาดภาพ
 

1. แบบทดสอบ
2. ชิ้นงาน
3. แบบสังเกต
 พฤติกรรม
4. ใบงานการอ่านและการเขียน
5. ใบงานการเปรียบเทียบ
6. ใบงานแผนภูมิแท่ง
 

 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ  การศึกษาเพื่อความปลดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่น
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง การแปรรูปจากกล้วยน้ำหว้า

ชั้น/เรื่อง/เวลา

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕เรื่อง     การแปรรูปกล้วยน้ำหว้า
 เวลา  15  ชั่วโมง

๑. ประโยชน์และความสำคัญของการแปรรูปจากกล้วยน้ำหว้า
๒. เรื่อง
๒.๑ การแปรรูปกล้วยดิบ
๑. การทำกล้วยอบเนย กล้วยฉาบ หรือ “กล้วยกรอบแก้ว”
๒. แป้งกล้วย
๒.๒. การแปรรูปจากกล้วยสุก
๑. น้ำผลไม้
๒. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
๓. กล้วยตาก
๔.กล้วยกวน
๕.ทอฟฟี่กล้วย
๖.ข้าวเกรียบกล้วย

๑.มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการแปรรูปผลผลิตจากกล้วยน้ำหว้า
๒.มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างนำเสนอความรู้เกี่ยวกับผลผลิตที่ได้จากกล้วยน้ำหว้า
๓.มีทักษะในการแปรรูปสินค้าเพิ่มรายได้
๔.มีกระบวนการทำงานเพื่อความปลดภัยจากการแปรรูปกล้วยน้ำหว้า

๑.คัดลายมือ
๒.หนังสือเล่มเล็ก
๓.ผลผลิตที่ได้ทำ

๑.บทความเรื่องกล้วยน้ำหว้า
๒.ย่อความ
๓.เว็บไซต์ต่างๆ
 
 

๑.แบบทดสอบทักษะการอ่าน
๒.ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกล้วย
๓.แบบสังเกตพฤติกรรม
๔.เครื่องมือวัดและประเมินผล อื่นๆที่เหมาะสมตามกิจกรรมการเรียนรู้

 
โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรื่อง การจัดจำหน่ายผลผลิตจากกล้วย
 

ชั้น/เรื่อง/เวลา

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เรื่อง การจำหน่ายผลผลิตจากกล้วย
 เวลา ๕ ชม.

๑. การประเมินคุณค่าทางอาหารของขนมจากกล้วย
๒. ความหมายของบรรจุภัณฑ์
๓. วัสดุที่ใช้บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากกล้วยชนิดต่างๆ
๔. การคำนวณผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยทีทำเสร็จ
๔.๑ ปริมาณที่จัดเสิร์ฟหรือบรรจุภัณฑ์
๔.๒ ราคาต้นทุน
๕. การบรรจุผลิตภัณฑ์จากกล้วย
๖. การจัดจำหน่าย
 

๑. มีความรู้ความเข้าใจบอกคุณค่าอาหารของขนมจากกล้วย และผลิตภัณฑ์จากกล้วย
๒. มีความรู้ความเข้าใจเลือกใช้วัสดุที่ใช้บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากกล้วย
 ๓. มีความรู้ความเข้าใจในการคำนวณปริมาณและราคาของขนมจากกล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วย
 ๔. มีแนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยในการบรรจุผลิตภัณฑ์จากกล้วย

๑. แผนภาพความคิด
๒. หนังสือเล่มเล็ก
 
 

๑. วิดิทัศน์การใช้บรรจุภัณฑ์จากการใช้วัสดุต่างๆ
๒. วิดิทัศน์การคำนวณต้นทุน
๓. ร้านค้า O-TOP ในชุมชน
๔. เว็บไซต์ต่างๆ
 

๑. แบบทดสอบทักษะ
    การอ่าน
๒. ชิ้นงาน
๓. แบบสังเกต
    พฤติกรรม
 

 
 
 
แนวการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กำหนดนโยบาย “ สถานศึกษาปลอกภัย มั่นใจ อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ที่ใช้เป็นแนวทาง ขับเคลื่อนสู่จุดหมายการพัฒนานักเรียน โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือร่วมใจทุกฝ่าย ดังนี้

 1. กำหนดให้“การพัฒนานักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษามีความพร้อมพัฒนานักเรียนในสังกัด เป็นนโยบายสำคัญ “สถานศึกษาปลอดภัย มั่นใจ อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น”
 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักให้กับ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ดังนี้
 2.1 การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสังคมโลกในปัจจุบันและในอนาคตที่จะมี            
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 2.2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้บูรณาการการศึกษา
เพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น

 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนรู้บูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและ มีคุณภาพ สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ที่มีเป้าหมายสำคัญ คือ

 ๓.1 โรงเรียนมีหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ครบทุกระดับชั้น
              ๓.2 นักเรียนทุกระดับชั้น สามารถสร้างและนำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น (ตามระดับชั้น) อย่างน้อยทุกคนละหรือกลุ่มละหนึ่งเรื่อง (กลุ่มหนึ่งไม่เกิน 4 คน)
              ๓.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับ วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ภายในโรงเรียน
      ๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและ   มีคุณภาพ สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมหลัก คือ
๔.1 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ตามโครงสร้างหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กำหนด
          ๔.2 สร้าง จัดหาและรวบรวมสื่อที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ตามโครงสร้างหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
๔.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างความรู้/สื่อการเรียนรู้
ตามวิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง เป็นต้น
             ๔.4 ประเมินความรู้ของนักเรียนโดยใช้วิธีการตรวจสอบผลงาน หรือทดสอบความรู้ตาม
ผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
             ๔.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
 
 
 
การวัดและประเมินผล
 

 • การบรรลุเป้าหมายระดับโรงเรียน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

สอบถามความพึงพอใจต่อการกำหนดนโยบาย
“การพัฒนานักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สถานศึกษามีความพร้อม “สถานศึกษาปลอดภัย มั่นใจ อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น”
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แบบสอบถามความพึงพอใจ

-ค่าเฉลี่ยของ ความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป

ทดสอบ/สอบถามเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจและ
ความตระหนักในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียน/ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

-แบบทดสอบ
-แบบสอบถาม

-มีความรู้ ความเข้า
 ระดับดี ขึ้นไป
-มีความตระหนัก
ระดับมากขึ้นไป

การจัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น

-แบบสำรวจ

-ร้อยละ 100

จัดให้มีการพัฒนาห้องสมุดให้สื่อ/เอกสาร/ตำรา
เกี่ยวกับ วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นให้มีแหล่งการเรียนรู้และเข้าถึงเว็บไซต์ Shopping Education Plaza (Online) (google.com) หรือเว็ปไซต์ต่างๆ

-แบบสำรวจ

-ร้อยละ 100

สอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
บูรณาการการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

-ค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป

ตรวจสอบคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น

แบบประเมินคุณภาพ

-คุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบรรลุเป้าหมายระดับห้องเรียน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

สำรวจจำนวนนักเรียนที่สามารถสร้างความรู้      วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ได้อย่างน้อย ๑ เรื่อง

แบบสำรวจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สำรวจจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนทดสอบ วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า      ร้อยละ 50

แบบสำรวจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สำรวจจำนวนนักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญเพิ่มขึ้น

แบบสำรวจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สำรวจนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น  ระดับมากขึ้นไป

แบบสำรวจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 
 
ลงชื่อ                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ
        (   นางนันธนา  อยู่ครอบ   )
ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 
 
 
 
ลงชื่อ                                         ผู้เชี่ยวชาญ
               (     นายธำรงค์  จันคง   )
                                  ประธานกรรมการสถานศึกษา
 
 
 
ลงชื่อ                                         ผู้อนุมัติหลักสูตร
            (   นายนิรัตน์  วิชัย     )
       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก
 
 
 
 
 
 
 
 
 


โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง กล้วยน้ำว้า

ชั้น/เรื่อง/เวลา

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ชนิดของกล้วยน้ำว้า
 เวลา 5 ชม.
 

1. ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของกล้วยน้ำว้าไทย
2. พันธุ์และชนิดของกล้วยน้ำว้าในประเทศไทย
3.ชนิดกล้วยน้ำว้าในท้องถิ่น
4. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการศึกษากล้วยน้ำว้าในท้องถิ่น
 

๑.มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของกล้วยน้ำว้าไทย
2.มีความรู้ความเข้าใจใน
การสร้างและนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการศึกษาชนิดและส่วนต่างๆของกล้วยน้ำว้าในท้องถิ่น
ด้วยการเล่าเรื่องและเขียนเรื่องจากภาพ
3. มีทักษะในการเรียนรู้ส่วนต่างๆและ มีแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการเรียนรู้

๑. ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนกล้วยน้ำว้าในชุมชน
๒.เล่าเรื่องสิ่งที่ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.วาดภาพและเขียนบรรยายส่วนต่างๆของกล้วยน้ำว้า
4.เขียนคำและประโยคจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
5.แต่งโจทย์ปัญหาการบวก ลบ ที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20

๑. บทความเรื่อง  กล้วยน้ำว้า
๒. วีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของกล้วยน้ำว้าไทย
๓. ใบความรู้เรื่องส่วนต่างๆของกล้วยน้ำว้า
๔. ใบงานการวาดภาพและเขียนบรรยายส่วนต่างๆของกล้วยน้ำว้า
๕ใบงานการเขียนคำและประโยคจากสิ่งที่ได้เรียนรู้

๑. แบบทดสอบทักษะ การอ่าน
๒. ชิ้นงาน
๓. แบบสังเกต
 พฤติกรรม

 
 
 
 
เชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้ กล้วยน้ำว้า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กับสาระวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง

 

 
 

 
 
 
 
                                                    หน่วยการเรียนรู้
                                                       กล้วยน้ำว้า

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดโครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
เรื่องกล้วยน้ำว้า จำนวน 5 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ลำดับ

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

จำนวนชั่วโมง

ประวัติความเป็นมาของกล้วยน้ำว้า

๑.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน
๑.๒ ประวัติความเป็นมาของกล้วยน้ำว้าในประเทศไทย
๑.๓ ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับกล้วยน้ำว้า

ชื่อและชนิดของกล้วยน้ำว้าในท้องถิ่น
 

๒.๑ สายพันธุ์กล้วยน้ำว้า
๒.๒ ชื่อท้องถิ่นและชื่อทางวิทยาศาสตร์
๒.๓ ชนิดของกล้วยน้ำว้าในท้องถิ่น

ส่วนประกอบต่างๆของกล้วยน้ำว้า

๓.๑. ชื่อส่วนประกอบต่างๆของกล้วยน้ำว้า
๓.๒  การศึกษาส่วนต่างๆของกล้วยเกี่ยวกับ  สี  กลิ่น  รสชาติ  จำนวน เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการศึกษาส่วนต่างๆของกล้วยน้ำว้า

๔.๑ การปฏิบัติที่ถูกต้องจากการใช้อุปกรณ์ในการศึกษาส่วนต่างๆของกล้วย
๔.๒ แบบทดสอบหลังเรียน

 

รวม

 
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
 

ชั้น/เรื่อง/เวลา

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
      เวลา ๑๐ ชม.

๑. ประโยชน์และความสำคัญของ กล้วยน้ำว้า
๒. เรื่อง ประโยชน์ของ    กล้วยน้ำว้า
๒.๑ สรรพคุณของกล้วยน้ำว้า
๒.๒ รากและลำต้น
๒.๓ ปลีกล้วย
๒.๔ ใบกล้วย ,ใบตอง
๒.๕ ผลกล้วยน้ำว้า
๓. การปฏิบัติการเรียนรู้ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
๔. แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการเรียนรู้จากประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า

๑. มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
๒. มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างนำเสนอความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ   กล้วยน้ำว้า ด้วยการเล่าเรื่องและเขียนเรื่องจากภาพได้
 ๓. มีทักษะและมีความรู้ในเรื่องประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
 ๔. มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการเรียนรู้ประโยชน์และการปลูกกล้วยน้ำว้า
 
 
 

๑. เล่าเรื่องประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
๒. เขียนเรื่องจากภาพ
 
 

๑. บทความเรื่องประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
๒. วิดีทัศน์ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
๓. แบบทดสอบการเล่าเรื่องจากภาพ
๔. Shopping Education      
    Plaza (Online)     
    (google.com)
๔. ใบความรู้ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
๕. เว็บไซต์ต่าง ๆ

๑. แบบทดสอบทักษะการอ่าน
๒. ชิ้นงาน
๓. แบบสังเกตพฤติกรรม
๔. แบบทดสอบ
 
 
 

 
 
 
เชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้ ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  กับสาระวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                   
                                                    หน่วยการเรียนรู้
                                                      ประโยชน์ของ
                                                            กล้วยน้ำว้า

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดโครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
เรื่อง ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า  จำนวน ๑๐ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ลำดับ

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

จำนวนชั่วโมง

ประโยชน์และความสำคัญของ      กล้วยน้ำว้า

๑.๑ ปลูกกล้วยน้ำว้าเพื่อใช้ประโยชน์ในครอบครัว
๑.๒ ปลูกกล้วยน้ำว้าเพื่อจำหน่าย

ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
 

๒.๑ สรรพคุณของกล้วยน้ำว้า
๒.๒ รากและลำต้นของกล้วยน้ำว้า
๒.๓ ปลีกล้วยน้ำว้า
๒.๔ ใบกล้วย , ใบตอง
๒.๕ ผลกล้วยน้ำว้า

การปฏิบัติการเรียนรู้ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า

๓.๑. มีทักษะ และความรู้เรื่องประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
๓.๒  มีทักษะในการดูแลรักษาต้นกล้วย

แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการเรียนรู้จากประโยชน์ของกล้วย

๔.๑ การปฎิบัติที่ถูกต้องจากการใช้อุปกรณ์ในการปลูกกล้วยน้ำว้า
๔.๒ ความปลอดภัยจากการเรียนรู้ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า

 

รวม

๑๐

 
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การปลูกและการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า

ชั้น/เรื่อง/เวลา

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การปลูกและการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า
      เวลา 15 ชม.

๑. ประโยชน์และความสำคัญของกล้วยน้ำว้า
๒. เรื่องการปลูกและการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า
๒.๑ การปลูกกล้วยน้ำว้า
๒.๒ วิธีการปลูก
๒.๓ การดูแลรักษากล้วยน้ำว้า
๓. การปฏิบัติการปลูกและการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า
๔. แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือในการปลูกกล้วยน้ำว้า
 
 

๑. มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของ กล้วยน้ำว้า
๒. มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกล้วยน้ำว้า         ด้วยการเขียนเขียนเรื่องจากภาพและเขียนเรียงความ
๓. มีทักษะในการปลูกและดูแลกล้วยน้ำว้า
๔. มีกระบวนการทำงานฯ  เพื่อความปลอดภัยจากการปลูกและดูแลกล้วยน้ำว้า
 

๑. เขียนเรื่องจากภาพ
๒. เขียนเรียงความ
 
 

๑. บทความกล้วยน้ำว้า
  ๑.๑ การปลูกและการดูแล
  ๑.๒ การปลูกและการดูแลกล้วย
  ๑.๓ วิธีปลูกกล้วยน้ำว้าและการขยายพันธุ์
๒. วีดิทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=KeCBTC-fMU0
 
๓. เว็บไซต์ต่าง ๆ
๓.๑  https://sites.google.com/site/it25565520414039/home/klwy-nawa/laksna-khxng-klwy-nawa/kar-pluk-klwy-ya-wa
๓.๒ https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=30&chap=6&page=t30-6-infodetail06.html
๓.๓ http://www.sirinseed.com/aeticle/15/วิธีการปลูกกล้วยน้ำว้าและการขยายพันธุ์แบบมืออาชีพ

๑. แบบทดสอบทักษะการอ่าน
๒. ชิ้นงาน
๓. แบบสังเกตพฤติกรรม
 
 
 

 
 
 
เชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้การปลูกและการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กับสาระวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดโครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
เรื่องการปลูกและการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า จำนวน ๑5 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ลำดับ

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

จำนวนชั่วโมง

ประโยชน์และความสำคัญของ      กล้วยน้ำว้า

๑.๑ ปลูกกล้วยน้ำว้าเพื่อใช้ประโยชน์ในครอบครัว
๑.๒ ปลูกกล้วยน้ำว้าเพื่อจำหน่าย

การปลูกกล้วยน้ำว้า

๒.๑วิธีการปลูกกล้วยน้ำว้า

วิธีการปลูกการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า

๓.๑วิธีการปลูกการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า

การปฏิบัติการปลูกและการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า

๔.๑ปฏิบัติการปลูกและมีทักษะการดูแลรักษากล้วยน้ำว้า
 

๑๐

แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือในการปลูกกล้วยน้ำว้า

๕.๑ความปลอดภัยจากการเรียนรู้ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้าปฎิบัติที่ถูกต้องจากการใช้อุปกรณ์ในการปลูกกล้วยน้ำว้า

 

รวม

๑๕

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง การเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้า
 

ชั้น/เรื่อง/เวลา

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การเก็บกล้วยน้ำว้า
 เวลา 5 ชม.
 

1. วิธีการเก็บกล้วยน้ำว้า
2. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการเก็บกล้วยน้ำว้าในท้องถิ่น
 

1.มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเก็บกล้วยน้ำว้าไทย
2.สามารถลงมือปฏิบัติเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้าได้
3. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 

1. วาดภาพบรรยายลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะความลึก น้ำหนัก และแสงเงาในภาพ
2.อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนของกล้วยน้ำว้า
3.เปรียบเทียบเรียงลำดับจำนวนนับ
4.เขียนข้อมูลจากแผนภูมิแท่งและหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
 

1. ใบความรู้เรื่อง  กล้วยน้ำว้า
2. วีดีทัศน์การเก็บกล้วยน้ำว้าไทย
3. ใบงานการวาดภาพ
 

1. แบบทดสอบ
2. ชิ้นงาน
3. แบบสังเกต
 พฤติกรรม
4. ใบงานการอ่านและการเขียน
5. ใบงานการเปรียบเทียบ
6. ใบงานแผนภูมิแท่ง
 

 
 
 
 
เชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้ การเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กับสาระวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                  
                                                  หน่วยการเรียนรู้
                                                       กล้วยน้ำว้า

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดโครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
เรื่อง การเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้า จำนวน 5 ชั่วโมง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  

ลำดับ

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

จำนวนชั่วโมง

ความรู้เกี่ยวกับการเก็บกล้วยน้ำว้า

๑.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน
๑.๒ ศึกษาวิธีการเก็บกล้วยน้ำว้า
๑.๓ ศึกษาวิดีทัศน์การเก็บกล้วยน้ำว้า

ลงมือปฏิบัติเก็บกล้วยน้ำว้า

๒.๑ การปฏิบัติที่ถูกต้องจากการใช้อุปกรณ์ในการเก็บกล้วยน้ำว้า
๒.๒ สรุปและจัดทำใบงาน

 

รวม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ  การศึกษาเพื่อความปลดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่น
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง การแปรรูปจากกล้วยน้ำหว้า

ชั้น/เรื่อง/เวลา

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕เรื่อง     การแปรรูปกล้วยน้ำหว้า
 เวลา  ๑๕  ชั่วโมง

๑. ประโยชน์และความสำคัญของการแปรรูปจากกล้วยน้ำหว้า
๒. เรื่อง
๒.๑ การแปรรูปกล้วยดิบ
๑. การทำกล้วยอบเนย กล้วยฉาบ หรือ “กล้วยกรอบแก้ว”
๒. แป้งกล้วย
๒.๒. การแปรรูปจากกล้วยสุก
๑. น้ำผลไม้
๒. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
๓. กล้วยตาก
๔.กล้วยกวน
๕.ทอฟฟี่กล้วย
๖.ข้าวเกรียบกล้วย

๑.มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการแปรรูปผลผลิตจากกล้วยน้ำหว้า
๒.มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างนำเสนอความรู้เกี่ยวกับผลผลิตที่ได้จากกล้วยน้ำหว้า
๓.มีทักษะในการแปรรูปสินค้าเพิ่มรายได้
๔.มีกระบวนการทำงานเพื่อความปลดภัยจากการแปรรูปกล้วยน้ำหว้า

๑.คัดลายมือ
๒.หนังสือเล่มเล็ก
๓.ผลผลิตที่ได้ทำ

๑.บทความเรื่องกล้วยน้ำหว้า
๒.ย่อความ
๓.เว็บไซต์ต่างๆ
 
 

๑.แบบทดสอบทักษะการอ่าน
๒.ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกล้วย
๓.แบบสังเกตพฤติกรรม
๔.เครื่องมือวัดและประเมินผล อื่นๆที่เหมาะสมตามกิจกรรมการเรียนรู้

 
 
 
 
เชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้  การแปรรูปผลผลิตจากกล้วยน้ำหว้า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
     สุขศึกษาและพลศึกษา                                               การงานฯ                                                          วิทยาศาสตร์
     -การดูแลรักษาความสะอาด                                                    – การเลือกใช้  วัสดุ อุปกรณ์ และ เครื่องมือ                                – วิธีการ วิธีทำ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์
     -ความปลอดภัยในการทำงาน                                                                                                                                                            จากกล้วยน้ำหว้า                                   

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
หน่วยการเรียนรู้
การแปรรูปผลผลิตจากกล้วยน้ำหว้า

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
                 ภาษาไทย                                              ศิลปะ                                             สังคม
            -การอ่านจับใจความ                                                               -การวาดภาพ                                                            -การเข้าร่วมกลุ่มการทำงาน
            -การคัดลายมือ                                                                     -หนังสือเล่มเล็ก                                                          -ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
           -การเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ                                           
 
 
 
 
 
 
กำหนดโครงสร้างหลักสูตรบรูณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
เรื่องการแปรรูปผลผลิตจากกล้วยน้ำหว้า
 

ลำดับ

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

จำนวน

๑. ประโยชน์และความสำคัญของการแปรรูปจากกล้วยน้ำหว้า
 

-ประโยชน์ที่ได้รับการการแปรรูปผลผลิตที่ได้เก็บไว้ได้นาน

๒. เรื่องการแปรรูปกล้วยดิบ
๒.๑ การทำกล้วยอบเนย กล้วยฉาบ หรือ “กล้วยกรอบแก้ว”
๒.๒ แป้งกล้วย
๓ การแปรรูปจากกล้วยสุก
๓.๑ น้ำผลไม้
๓.๒ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
๓.๓ กล้วยตาก
๓.๔  กล้วยกวน
๓.๕ ทอฟฟี่กล้วย
๓.๖ ข้าวเกรียบกล้วย
 

-ชนิดของผลิตภัณฑ์
-การแปรรูปผลผลิตจากกล้วยน้ำหว้า
-ความปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์


๑๒

 

 

รวม

15

 
 
โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรื่อง การจัดจำหน่ายผลผลิตจากกล้วย
 

ชั้น/เรื่อง/เวลา

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เรื่อง การจำหน่ายผลผลิตจากกล้วย
 เวลา ๕ ชม.

๑. การประเมินคุณค่าทางอาหารของขนมจากกล้วย
๒. ความหมายของบรรจุภัณฑ์
๓. วัสดุที่ใช้บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากกล้วยชนิดต่างๆ
๔. การคำนวณผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยทีทำเสร็จ
๔.๑ ปริมาณที่จัดเสิร์ฟหรือบรรจุภัณฑ์
๔.๒ ราคาต้นทุน
๕. การบรรจุผลิตภัณฑ์จากกล้วย
๖. การจัดจำหน่าย
 

๑. มีความรู้ความเข้าใจบอกคุณค่าอาหารของขนมจากกล้วย และผลิตภัณฑ์จากกล้วย
๒. มีความรู้ความเข้าใจเลือกใช้วัสดุที่ใช้บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากกล้วย
 ๓. มีความรู้ความเข้าใจในการคำนวณปริมาณและราคาของขนมจากกล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วย
 ๔. มีแนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยในการบรรจุผลิตภัณฑ์จากกล้วย

๑. แผนภาพความคิด
๒. หนังสือเล่มเล็ก
 
 

๑. วิดิทัศน์การใช้บรรจุภัณฑ์จากการใช้วัสดุต่างๆ
๒. วิดิทัศน์การคำนวณต้นทุน
๓. ร้านค้า O-TOP ในชุมชน
๔. เว็บไซต์ต่างๆ
 

๑. แบบทดสอบทักษะ
    การอ่าน
๒. ชิ้นงาน
๓. แบบสังเกต
    พฤติกรรม
 

 
 
 
เชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้ การจัดจำหน่ายผลผลิตจากกล้วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กับสาระวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้
การจัดจำหน่ายผลผลิตจากกล้วย
 
                                                  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดโครงสร้างหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ
สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
เรื่อง การจัดจำหน่ายผลผลิตจากกล้วย จำนวน ๕ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ลำดับ

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

จำนวนชั่วโมง

คุณค่าทางอาหารของขนมจากกล้วย

๑.๑ สารอาหารที่ได้จากกล้วย
๑.๒ สารอาหารในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย

บรรจุภัณฑ์
 

๒.๑ ความหมายของบรรจุภัณฑ์
๒.๒ ชนิดของบรรจุภัณฑ์

การคำนวณผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย

๓.๑. ปริมาณที่จัดเสิร์ฟหรือบรรจุภัณฑ์
๓.๒  ราคาต้นทุน

การบรรจุผลิตภัณฑ์จากกล้วย

๔.๑ วิธีการบรรจุ
๔.๒ ความปลอดภัยในการบรรจุ

การจัดจำหน่าย

๕.๑ แนวทางการจำหน่าย

 

รวม

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]