วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการใช้ Google meet ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการใช้ Google meet ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
แพรวชมภู asked 7 เดือน ago

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการใช้ Google meet ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
ผู้วิจัย นางแพรวชมภู  ประมูลจักโก  ปีการศึกษา 2564                   
                 *****************************************************************************
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาผลของการใช้ Google meet ในการ จัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้ Google meet ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 2. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของ นักเรียนที่มีต่อการใช้ Google meet ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้อง 1 และ ห้อง 2 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรม Google meet และแบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้น ม.1 ที่มีต่อการใช้ Google meet  ในรายวิชาสังคมศึกษา  ปีการศึกษา 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย (Desciptive Statistic) เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้โปรแกรม Google meet
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 30 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 63.67 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้โปรแกรม Google meet พบว่า ความพึงพอใจสูงสุดของนักเรียน คือ ครูผู้สอนใช้โปรแกรม Google meet อย่างเกิดประโยชน์ สูงสุด ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมีค่า 4.37 รองลงมา คือ กระบวนการใช้งานโปรแกรม Google meet ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมีค่า 4.23 ส่วนค่าความพึงพอใจที่น้อยที่สุด คือ นักเรียนต้องการให้ครูใช้โปรแกรมนี้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป แม้ไม่อยู่ใน สถานการณ์โรคระบาด มีค่าเฉลี่ย 3.80

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]