วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

เผยแพร่บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตือระ   ชื่อผู้รายงาน     เปาซัน รัตนดิลก ปีที่วิจัย           2564                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านตือระ จํานวน 20 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์        ทางการเรียนเพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 แผน เวลา 20 ชั่วโมง และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะ      การเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)               ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชุด Words are all around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตือระ                    มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.88/81.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (3) ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของนักเรียน                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Words are all around มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ( =4.66, S.D=0.42)  

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]