เผยแพร่งานวิจัย

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย       นางพรพิมล คำนวณศิลป์
ปีที่วิจัย     2562
บทคัดย่อ
                ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้5 ขั้น(5 STEPs)วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน3)เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น(5 STEPs) และ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีระนอง จำนวน 39 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความสามารถในแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าประสิทธิภาพค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีรวมทั้งการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
              ผลการวิจัยพบว่า
             1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นเมื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.69/85.08  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ E1/E2=80/80  และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) = .74 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs)เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05
  2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับมาก
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6อยู่ในระดับมาก
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]