เผยแพร่งานวิจัย

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกอ่านเป็น เห็นผล สำหรับ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
                 โรงเรียนสตรีระนอง
ผู้วิจัย       นางพรพิมล   คำนวณศิลป์
ปีที่วิจัย     2562
 
บทคัดย่อ
                ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกอ่านเป็น เห็นผล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีระนอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกอ่านเป็น เห็นผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสตรีระนอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 143)เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกอ่านเป็น เห็นผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีระนอง ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนสตรีระนอง จำนวน 34 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกอ่านเป็น เห็นผลแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกอ่านเป็นเห็นผลรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าประสิทธิภาพค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีรวมทั้งการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
              ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกอ่านเป็น เห็นผล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 89.55/85.18สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึก อ่านเป็น เห็นผล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .01
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึก อ่านเป็น เห็นผล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 4.73 แสดงว่านักเรียนเรียนด้วยแบบฝึก อ่านเป็น เห็นผล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]