วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

เผยแพร่งานวิจัย (รายงานผลการวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ)

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่งานวิจัย (รายงานผลการวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ)

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนตามแนวทาง
                   การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
                   เรื่อง งานใบตอง วิชา ประดิษฐ์ดอกไม้-ใบตอง รหัส ง 22218
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน        นางน้ำผึ้ง ทสะภาค
ปีที่ศึกษา        ปีการศึกษา 2564
 
บทคัดย่อ
 
            รายงานผลการวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เรื่อง งานใบตอง วิชา ประดิษฐ์ดอกไม้-ใบตอง รหัส ง 22218 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเรื่อง งานใบตอง วิชา ประดิษฐ์ดอกไม้-ใบตอง รหัส ง 22218 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เรื่อง งานใบตอง วิชา ประดิษฐ์ดอกไม้-ใบตอง รหัส ง 22218 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐาน  สมรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เรื่อง งานใบตอง วิชา ประดิษฐ์ดอกไม้-ใบตอง รหัส ง 22218 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 เล่ม  ดังนี้คือ เล่มที่ 1  เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับงานใบตอง เล่มที่ 2  เรื่อง  หลักและเทคนิคการประดิษฐ์ เล่มที่ 3  เรื่อง  การจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง เล่มที่ 4  เรื่อง  การพับกลีบและประดิษฐ์ส่วนประกอบตกแต่งงานใบตอง เล่มที่ 5  เรื่อง  การประดิษฐ์กระทงลอย และเล่มที่ 6  เรื่อง  การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเรื่องงานใบตอง วิชา ประดิษฐ์ดอกไม้-ใบตอง รหัส ง 22218 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ฉบับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เรื่อง งานใบตอง วิชา ประดิษฐ์ดอกไม้-ใบตอง รหัส ง 22218 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปได้ดังนี้
          1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างการดำเนินกิจกรรมขณะที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เรื่อง งานใบตอง วิชา ประดิษฐ์ดอกไม้-ใบตอง รหัส ง 22218 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทั้ง 6 เล่มโดยเล่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 86.89 เล่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 84.89 เล่มที่ 3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 84.00 เล่มที่ 4 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 84.22 เล่มที่ 5 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 84.44 และเล่มที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 84.89 ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนทำแบบทดสอบหลังดำเนินกิจกรรมการใช้เอกสารประกอบการเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เรื่อง งานใบตอง วิชา ประดิษฐ์ดอกไม้-ใบตอง รหัส ง 22218 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 6 เล่มโดยเล่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 86.00 เล่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 85.33 เล่มที่ 3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 84.67 เล่มที่ 4 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 85.33 เล่มที่ 5 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 83.33 และเล่มที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 84.00 ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนระหว่างเรียนและค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนทั้ง 6 เล่มมีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 84.88 และ 84.77 ตามลำดับ ซึ่งแสดงว่าเอกสารประกอบการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 คือ มีประสิทธิภาพ 84.88/84.77
          2) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเรื่องงานใบตอง วิชา ประดิษฐ์ดอกไม้-ใบตอง รหัส ง 22218 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน ในทุกองค์ประกอบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อเอกสารประกอบการเรียนตามแนวทางการจัดการ 2เรียน รู้ฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเรื่อง งานใบตองวิชา ประดิษฐ์ดอกไม้-ใบตอง รหัส ง 22218 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]