วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

รูปแบบการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรูปแบบการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
ผู้วิจัย ว่าที่ร้อยโท ไชยากฤษฎ์ กำลังดี
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 (2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 (3) ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 กลุ่มที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 จำนวน 11 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกตและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1) การศึกษาสภาพการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 พบว่า การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 มีองค์ประกอบ 7 ขั้นตอน มีการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ขั้นตอนการเตรียมการก่อนดำเนินการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการตรวจสอบประเมินผล ขั้นตอนการนำผลการประเมินมาปรับปรุง และขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำปีอยู่ในระดับมาก ส่วนขั้นตอนการดำเนินงานและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
2) รูปแบบการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัด
ใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ประกอบด้วย 1) แนวคิดและหลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3)กระบวนการพัฒนา โดยที่กระบวนการพัฒนาประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนดำเนินการ ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการ ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบประเมินผล ขั้นตอนที่ 5 การนำผลการประเมินมาปรับปรุง ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานประจำปี ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
3) การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงของรูปแบบการบริหาร
จัดการงานประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
พบว่า ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงอยู่ในระดับ มาก

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
error: Content is protected !!