รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
aunchale asked 3 เดือน ago

ชื่อผลงาน       :  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้
                     ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน
                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย         :  นางสาวอัญชลี  ศรีบุญเรือง  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
                   โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา    : 2563
 
บทคัดย่อ
 
            การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  3)  เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4)  เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ 1)  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และ 5)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ การทดสอบค่าที  (t-test)  (Dependent  sample) 
 
ผลการวิจัยพบว่า

  1. ข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนขาดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์  ไม่มีความมุ่งมั่นในการเรียน  ขาดความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้  ความต้องการในการจัดการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  เน้นอ่าน  คิด  วิเคราะห์ การส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น
  2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประกอบด้วย 5องค์ประกอบ ได้แก่  หลักการ  วัตถุประสงค์  กระบวนการจัดการเรียนรู้  สาระหลัก   สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 6  ขั้นตอน  ได้แก่  1. ทบทวนความรู้เดิม  2. เพิ่มเติมความรู้ใหม่   3. อ่านทำความเข้าใจเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมอีกครั้ง  4. สรุปเรื่องหลังการอ่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  5. สู่แผนภาพความคิด  และ 6. ประยุกต์ใช้ความคิดพิชิตปัญหา  เมื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียนแบบภาคสนาม จำนวน  25  คน พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.09/85.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80
  3. ผลการทดลองใช้  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]