วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

รายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 
ประเด็นที่ ๑)  การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียน/สถานศึกษาที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน
ด้วยสภาวะของโลกปัจจุบันทำให้สถานการณ์ของเด็กได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการกระทำที่ส่งผลให้พฤติกรรม ความคิด และทัศนคติของเด็กเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อาจเป็นโทษแก่ตัวเด็กเอง และในปัจจุบันมีความซับช้อนและเกิดปัญหาที่รอการแก้ไขมากยิ่งขึ้น ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาแก้ไขเด็กและเยาวชนในระบบของโรงเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เด็กได้รับโอกาสพัฒนาตนเองให้พ้นสภาพปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาใช้เพื่อการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิต และสามารถรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ซึ่งทางโรงเรียนมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
๑.๑ ) โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย มีนโยบายในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน              จะเห็นได้จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนถือว่าเป็นจุดเน้นของสถานศึกษาเนื่องด้วยบริบทของสถานศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง และอยู่ในเขตชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ
๑.๒) ผู้บริหารมีการจัดประชุมครู เพื่อกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน  ซึ่งต้องคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง โดยมีการจัดการออกเป็น  ๔ กลุ่มงาน เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึง จึงมีการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา ศักยภาพของสถานศึกษาและบริบทของชุมชน โดยการ             วางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งกำหนดโครงสร้างบริหารงานและแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]