รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะซอฟต์แวร์ Basic GAPS เรื่องปัญหาดินถล่มของจังหวัดเพชรบูรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะซอฟต์แวร์ Basic GAPS เรื่องปัญหาดินถล่มของจังหวัดเพชรบูรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
C.SATTAYATHANAWAT asked 2 ปี ago

บทคัดย่อ
          การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อคือ 1)เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะซอฟต์แวร์ Basic GAPS ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะซอฟต์แวร์ Basic GAPS เรื่องปัญหาดินถล่มของจังหวัดเพชรบูรณ์  3) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ Basic GAPS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะซอฟต์แวร์ Basic GAPS ปัญหาดินถล่มของจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 91 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุมนุมคอมพิวเตอร์จำนวน 5 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะซอฟต์แวร์ Basic GAPS หน่วยการเรียนรู้เรื่องปัญหาดินถล่มของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่   มีประสิทธิภาพ E1 และ E2 เท่ากับ 80.39 และ 80.20 ตามลำดับและดัชนีค่าประสิทธิผล (EI) ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  แหล่งเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะซอฟต์แวร์ Basic GAPS ดังกล่าวเกิดขึ้นกับนักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 68  2) แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะซอฟต์แวร์ Basic GAPS  เรื่องปัญหาดินถล่มของจังหวัดเพชรบูรณ์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ทักษะซอฟต์แวร์ Basic GAPS  เรื่องปัญหาดินถล่มของจังหวัดเพชรบูรณ์ชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ 4)  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะซอฟต์แวร์ Basic GAPS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลา ในการศึกษา 6 เดือน ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยายได้แก่ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย(µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(ó)และวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index : EI ) ผลการวิจัย พบว่า

  1. แบบฝึกทักษะซอฟต์แวร์ Basic GAPS เรื่อง ปัญหาดินถล่มของจังหวัดเพชรบูรณ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.39/80.20 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะซอฟต์แวร์ Basic GAPS  เรื่อง ปัญหาดินถล่มของจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.59 คิดเป็นร้อยละ 38.63 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.06 คิดเป็นร้อยละ 80.20 โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 68
  3. ผลการปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ Basic GAPS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)มีผลการประเมิน ร้อยละ 76.47
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะซอฟต์แวร์ Basic GAPSเรื่อง ปัญหาดินถล่มของจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.52 ,ó = 0.19)
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]