รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน         นางสาวกันตรัตน์   ยังอยู่ดี
ปีการศึกษา       2562
 
 
บทคัดย่อ
 
           หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  กลุ่มสาระ    การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ       1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ                ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน       ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  กลุ่มสาระ       การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ          ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 19 คน          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน         (ปิ่นทองสัณฐาคาร)  สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562       ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน โดยเลือกจากห้องเรียนที่ผู้ศึกษา เป็นผู้สอน จำนวน  19  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย               1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้      สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 10 เล่ม    2) แผนการจัดการเรียนรู้         ชุด หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาแลพลศึกษา       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 12 แผน   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชนิดเลือกตอบ    4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา         และพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ      จำนวน 15 ข้อ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการศึกษากลุ่มเดียว (One group Pretest Posttest Design)  ใช้เวลาในการสอนทั้งหมด 22 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ค่าร้อยละและการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษา พบว่า      

  1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มสาระ      การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในภาพรวมมีประสิทธิภาพกระบวนการ  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 85.18/85.53  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.35 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.32  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.91  และเมื่อทดสอบค่าที (t-test) ได้ค่า t  เท่ากับ 13.023**  มีนัยสำคัญ      ทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือ อ่านเพิ่มเติม ชุด หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา     และพลศึกษา  ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72

โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สามารถทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการเรียนเกี่ยวกับหลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีวิธีหนึ่ง ดังนั้นครูและผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนรู้และหนังสืออ่านเพิ่มเติม    เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]