รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

เรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อผู้รายงาน นางสาวรุสนานี ปั้นหริ่ง
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ โรงเรียนบ้านบางปูอําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๒๖ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ผลการศึกษาพบว่า ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ๘๔.๕๖/๘๘.๓๓ สูงกว่าตามเกณฑ์ที่กําหนด E1/E2 เท่ากับ ๘๐/๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ อยู่ในระดับมากทีสุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]