วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Enunciation (คลินิกภาษาวัดระดับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Enunciation (คลินิกภาษาวัดระดับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Enunciation (คลินิกภาษาวัดระดับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย
ชื่อผู้ศึกษา        ศุภานัน  นเรวรรณ์
สถานศึกษา  :   โรงเรียนเทศบาล  5 เด่นห้า  สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย   
ปี พ.ศ.:   2564
 
บทคัดย่อ
ผลการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Enunciation (คลินิกภาษาวัดระดับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย      มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Enunciation (คลินิกภาษาวัดระดับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง Enunciation โดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Enunciation (คลินิกภาษาวัดระดับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5  เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย โดยเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ              3) เพื่อศึกษา        ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5  เด่นห้า เทศบาลนครเชียงรายที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Enunciation (คลินิกภาษาวัดระดับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จำนวนนักเรียน 33 คน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Enunciation (คลินิกภาษาวัดระดับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 3 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ระดับ A2 CEFR ผ่าน Microsoft Team จำนวน 1 บทอ่าน ตรวจประเมินผลโดย Reading Progress Add on  3) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Enunciation จำนวน 7 แผน 4)แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน1 ฉบับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า

  1. 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Enunciation (คลินิกภาษาวัดระดับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทศบาลนครเชียงราย                  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.61/87.48ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 / 80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยการทดสอบการอ่านออกเสียงผ่านมือถือ ในโปรแกรม Microsoft Team โดย Reading Progress Add on จะตรวจและให้คะแนนการอ่านของนักเรียนเป็นร้อยละ โดยพิจารณาจาก Rubric มาตรฐานสากล ได้แก่ 1) Mispronunciations 2) Omissions 3) insertions 4) Repetitions และ 5) Self-corrections นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 33 คน ได้ร้อยละคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 87.48  โดยนักเรียนทั้งหมดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 100
  3. 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Enunciation            ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด   

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]