รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง วัสดุและสสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง วัสดุและสสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ไอนิง เจ๊ะเหลาะ asked 3 เดือน ago

บทคัดย่อ
 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง วัสดุและสสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง วัสดุและสสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง วัสดุและสสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่องวัสดุและสสาร จำนวน 5 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสสารจำนวน 5 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสสาร มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.70 ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.27 – 0.67 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยทดสอบที (t – test) ชนิดตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (dependent sample)
และศึกษาเจตคติต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                   ผลการวิจัยพบว่า

  • ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง วัสดุและสสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ เท่ากับ 16/82.80 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80  ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
  • คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง วัสดุและสสาร สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
  • ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง วัสดุและสสาร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]