วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ Smart Speaking Table Step เพื่อพัฒนาทักษะการพูด รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 15101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Smart Speaking ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ Smart Speaking Table Step เพื่อพัฒนาทักษะการพูด รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 15101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Smart Speaking ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว
Feenix123 asked 6 เดือน ago

ชื่อผลงาน             รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ Smart Speaking Table Step เพื่อพัฒนาทักษะการพูด รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 15101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Smart Speaking ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว
ชื่อผู้ศึกษา             นายอุดร  แก้วเลิศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปางลาว
ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ Smart Speaking Table Step รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 15101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Smart Speaking ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ Smart Speaking Table Step รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 15101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Smart Speaking ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนโดยชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ Smart Speaking Table Step  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ Smart Speaking Table Step แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ Smart Speaking Table Step  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการศึกษา พบว่า

  1. 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ Smart Speaking Table Step รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 15101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Smart Speaking ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว มีประสิทธิภาพ 856/83.15 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

                2.Iนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ Smart Speaking Table Step รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 15101 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการพูดหลังเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.94)  สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.06) โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ Smart Speaking Table คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ 12. 89 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ 42.96

  1. 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ Smart Speaking Table Step รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 15101 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68)
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]