รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

                 รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H 
                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง

ผู้วิจัย : วิยะดา  ทองขุนดำ
ปีการศึกษา 2562
บทคัดย่อ
            การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random  Sampling)  ผ่านการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือ คือ ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H   แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x-bar)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ร้อยละความก้าวหน้า (D%)  และทดสอบค่าที (t – test)
          ผลการศึกษาพบว่า

  1. 1.  ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H  มีประสิทธิภาพเท่ากับ94/84.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  80 / 80  
  2. 2. ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลังเรียนด้วยชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H  สูงกว่าก่อนเรียน  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H  ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

 
 
 
 
คำสำคัญ :  การอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H  

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]