รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด
สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย นางสาวอาซีซะ สาเมาะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยมีกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา จำนวน 24 คน โดยดำเนินการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา จำนวน 9 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 29 แผน

ผลการพัฒนา
1. ผลการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 89 เล่ม โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบคะแนนจากการทำแบบทดสอบ หลังเรียน ทั้ง 9 เล่ม และ การทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ค่าประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าเท่ากับ 82.87/84.86 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนของนักเรียนที่เรียน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 เล่ม จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 21.88 คิดเป็นร้อยละ 51.67 และคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนคะแนนเฉลี่ย 35.94 คิดเป็นร้อยละ 84.86 โดยคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ปีการศึกษา 2563 อยู่ระดับ มากที่สุด (x ̅ = 4.52, S.D. = 0.52)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]