%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81

ชื่อผลงาน        รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้วิจัย         นางสาวอาซีซะ  สาเมาะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ปีการศึกษา                2563  บทคัดย่อ  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  โดยมีกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  การศึกษา 2563  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา  จำนวน 24 คน โดยดำเนินการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา  จำนวน  9  เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 29 แผน  ผลการพัฒนา ผลการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ปีการศึกษา 2563  จำนวน 89 เล่ม โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบคะแนนจากการทำแบบทดสอบ หลังเรียน ทั้ง 9 เล่ม และ การทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า  ค่าประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าเท่ากับ 82.87/84.86 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  ดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนของนักเรียนที่เรียน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ปีการศึกษา 2563  จำนวน 9  เล่ม จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 88  คิดเป็นร้อยละ 51.67 และคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนคะแนนเฉลี่ย 35.94  คิดเป็นร้อยละ 84.86   โดยคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ปีการศึกษา 2563 อยู่ระดับ มากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.52)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]