วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กินดี อยู่ดี ชีวีปลอดภัย รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กินดี อยู่ดี ชีวีปลอดภัย รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

ชื่อผลงาน   รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กินดี อยู่ดี ชีวีปลอดภัย
               รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
ชื่อผู้ศึกษา       นางซารูวา มุสะอะรง
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปีการศึกษา      2563
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กินดี อยู่ดี ชีวีปลอดภัย รายวิชาสุขศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กินดี อยู่ดี ชีวีปลอดภัย รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กินดี อยู่ดี ชีวีปลอดภัย รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน   
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กินดี อยู่ดี ชีวีปลอดภัย รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1 ห้อง จำนวน 30 คน  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ-ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
1) แผนการจัดเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2) เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง กินดี อยู่ดี ชีวีปลอดภัย รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลัง เรียน  4) แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าทดสอบที (t-test for Dependent -Samples)  
ผลการศึกษาพบว่า
1) ได้เอกสารประกอบการเรียน   เรื่อง กินดี อยู่ดี ชีวีปลอดภัย รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา สำหรับบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3    ที่สมบูรณ์ ทั้ง  7 เล่ม 
2) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเท่ากับ 94.36/88.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ที่ 80/80
3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กินดี อยู่ดี ชีวีปลอดภัย รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  5) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง กินดี อยู่ดี ชีวีปลอดภัย รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]