วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a

ชื่องานวิจัย   รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 STEPS ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง                   โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 (สาระภูมิศาสตร์)                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบัวใหญ่ ผู้วิจัย          นางธันยนันท์ จันทรแสน หน่วยงาน     โรงเรียนบัวใหญ่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา   พ.ศ. 2563   บทคัดย่อ            รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  5  STEPS  ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  รายวิชาสังคมศึกษา  5  รหัสวิชา  ส33101  (สาระภูมิศาสตร์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนบัวใหญ่  ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์การวิจัย  1)  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  5  STEPS ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  รายวิชาสังคมศึกษา  5  รหัสวิชา  ส33101  (สาระภูมิศาสตร์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  และ  2)  เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  5  STEPS ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  รายวิชาสังคมศึกษา  5  รหัสวิชา  ส33101  (สาระภูมิศาสตร์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในประเด็น  (1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาสังคมศึกษา  5  รหัสวิชา  ส33101  (สาระภูมิศาสตร์)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ก่อนและหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  5  STEPS  ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  (2) เปรียบเทียบความสามารถด้านสารสนเทศ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ก่อนและหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  5 STEPS  ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา  ส33101  (สาระภูมิศาสตร์)  (3)  เปรียบเทียบความสามารถด้านอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ก่อนและหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  5 STEPS ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 (สาระภูมิศาสตร์) และ (4) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  5 STEPS  ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา  ส33101 (สาระภูมิศาสตร์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/7  โรงเรียนบัวใหญ่  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  จำนวน  35  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้  5 STEPS ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  รายวิชาสังคมศึกษา 5  รหัสวิชา ส33101  (สาระภูมิศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  36  ชั่วโมง  จำนวน  1  ชุด  แบบทดสอบวัดความรู้รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา  ส33101 (สาระภูมิศาสตร์)  จำนวน  1  ฉบับแบบวัดความสามารถด้านสารสนเทศ  จำนวน  1  ฉบับ  และแบบวัดความสามารถด้านอภิปัญญา  จำนวน  1  ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบ  แบบ  t – test  (One group  pretest – posttest design)  และการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis)   ผลการวิจัยพบว่า    รูปแบบการจัดการเรียนรู้  5 STEPS  ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์   รายวิชาสังคมศึกษา 5  รหัสวิชา  ส33101  (สาระภูมิศาสตร์)  มีองค์ประกอบสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  โดยมี  5  องค์ประกอบ  ได้แก่  1)  หลักการ  2)  วัตถุประสงค์  3)  เนื้อหา 4)  กระบวนการเรียนการสอน และ 5) การวัดและประเมินผล ทั้งนี้กระบวนการเรียนการสอน ประกอบ ด้วยขั้นตอน  ดังนี้  (1)  ขั้นแจ้งจุดประสงค์ เพื่อตั้งเป้าหมาย  วางแผนการเรียนรู้และควบคุมการเรียน  (2)  ขั้นทบทวนความรู้เดิม  (3)  ขั้นกระตุ้นด้วยปัญหา  ให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาผ่านการฝึกปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  (4)  ขั้นสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และ  (5)  ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติม  สรุปองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้  ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  5 STEPS ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  รายวิชาสังคมศึกษา 5  รหัสวิชา  ส33101  (สาระภูมิศาสตร์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีดังนี้                2.1  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  5 STEPS ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  รายวิชาสังคมศึกษา 5  รหัสวิชา  ส33101  (สาระภูมิศาสตร์) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                2.2  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  5 STEPS  ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 (สาระภูมิศาสตร์) มีความสามารถด้านสารสนเทศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01       2.3  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  5 STEPS  ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  รายวิชาสังคมศึกษา 5  รหัสวิชา  ส33101  (สาระภูมิศาสตร์)  มีความสามารถด้านอภิปัญญาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01               2.4  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  5 STEPS  ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  รายวิชาสังคมศึกษา  5 รหัสวิชา  ส33101  (สาระภูมิศาสตร์)  มีความคงทนในการเรียนรู้              จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 STEPS ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 (สาระภูมิศาสตร์)มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทุกประการ

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
error: Content is protected !!